Saganett

  • Forstørr
  • Standard skriftstørrelse
  • Forminsk

Hendelser, år for år

E-post Skriv ut PDF
 
1935: "Roald Amundsen" med brygga "Storhurraen" til venstre. Foto: Ukjent
Klikk for å se større bilder!
Klikk for å se større bilder!

De fleste hendelsene
er nå lagt inn, men skal korrekturleses og redigeres. Noen større tekster skal bli egne artikler, med link til denne sida, mens andre skal tas bort.
 

Her finner du hendelser på Myken – viktige og uviktige – i kronologisk rekkefølge. I teksten finner du lenker til andre steder i Saganett der du finner mer stoff.

Ukjent årstall: Den første innbyggeren. Sagnet forteller at "han Sjur" (uttales Sju:l eller gammal'sju:l) fra Nord-Trøndelag, var den første som gikk i land på Myken, og at han fannj føa i krika og kroka, slik det står i Myken-visa. Han skal være opphavet til navnet Sjurøya, som også kan uttales Sju:l'øyæ. (HE/TN).

1628–29: Første bosetting på Myken. Så vidt vites er dette første gang Myken er nevnt i offentlige papirer. Bosettingen omfatter to navn, John og Peder Nilsen, som trolig begge er familiefolk. De er oppført som "ødegårdsmenn", noe som tyder på at de har overtatt øde gårder – og dermed at det kan ha bodd folk på Myken også tidligere (OS). Denne første kjente bosettingen varte bare i ett års tid. (skal kontrolleres)

1640: Det første kjente manntallet. Manntallet omfatter bare én beboer, den samme John som er nevnt i 1628 (OS).
Det var bare menn som ble tatt med i manntallet, noe som trolig skyldes at myndighetene ville ha oversikt over skattebetalere og "våpenføre menn". Dette var vanlig praksis fram til det ble holdt folketellinger fra 1701, og fra da ble også kvinner var medregnet (BS). (skal kontrolleres)

1647: Innbyggere. Et dokument nevner "enken" (etter John?) som leier av Myken og Kongen (Staten) som eier (OS). Det var først etter at mannen var død at en kvinne ble registrert som egen person (BS).

1650-åra: Innbyggere. Lengere bosetting, som følge av rike fiskerier (DTDS).
 
1665: Innbyggere:
Mantallet omfatter tre familier med til sammen fem menn (OS). I og med at kvinner og barn ble ikke regnet med, var antall innbyggere trolig vesentlig høyere.

1675: Innbyggere: Mantallet viser at to av familiene fra 1665 fortsatt bor på Myken. Kongen er fortsatt eier (OS).

1680: Innbyggere: Manntallet omfatter tre brukere; eier er nå oppgitt å være en Irgens (Bergen). Irgens kjøpte på den tiden en stor del av Kongens jordegods i Nordland (OS).

1695: Myken bygsles bort. Handelsmannen på Svinvær, Tommes Jensen, bygsler hele Myken hos eieren, Irgens i Bergen. Han satte opp rorbuer og tjente på å leie ut buer og kjøpe fisk. (DTDS).

1697: Innbyggere. De samme brukerne er nevnt, med Irgens som eier (OS).

1701: Innbyggere: Manntallet nevner to nye brukere (OS). Det omfatter 5 menn, den eldste 46 år, den yngste bare 4 år. Hvis de en antar at de hadde ektefeller og døtre, kan antall innbyggere ha vært ca. 10. Navnene finner du under
Om Myken.

1711: En kval til besvær. Den 25. januar 1711 driver en død kval i land ved Øksenskardet i Sjuløysundet. Kvalen blir funnet av en som gjør krav på den, men kvalen flyter seinere av og strander et annet sted langs Sundet. Dette fører til krangel mellom finneren og grunneieren om rettigheten til kvalen, og krangelen fører til rettssak på tinget i Våga 30.6.1711. Kilde: Olav Svenning. Saken ble trolig avgjort i minnelighet. Skal legges inn under Gode historier.

1714: Innbyggere. Samme brukerne som i 1701, men ny eier ved navn Baron Pettersen (OS).

1723: Innbyggere. To nye brukere nevnt; de gamle er tydeligvis borte. Som eier er oppgitt Baron Pettersens arvinger (OS).

1737: Innbyggere. To brukere nevnt (OS).

1744: Innbyggere. De samme to brukerne som i 1737 er nevnt (OS).

1761: Innbyggere. Samme to brukere er nevnt. Som eier er nå oppgitt Johan Vidt (OS).

1762–96: Innbyggere: Ingen brukere nevnt for denne perioden (OS).

1797: Innbyggere. To brukere nevnt. J. Brodtkorp, Tjøtta, er oppgitt som eier (OS).

1780: Fiskere fra Trøndelag strander på Myken. Fire mann fra Trøndelag strander på Myken med råseglbåt, etter å ha drevet i storm helt fra Vikna i Nord-Trøndelag (OS). Johan Hvid (Vidt?) er eier (DTDS). Nærmere beskrivelse under Trøndere strander på Myken. (skal skrives).

1801: Innbyggere: Folketellingen viser at det bodde fem familier på Myken (OS).

1803 (tidligst): To barn omkommer på Myken. Ulykken skjedde under tareskjæring, ytterst i Havsholmsundet. Det var den ca. 17 år gamle Ellen Svendsdtr.1, fosterdatter til Peder Nielsen og kona Ingeborg f. Hansdtr, og den vel 11 år gamle Jens Jørgensen, fostersønn til Rasmus Olsen og kona Ane f. Pedersdtr.
I følge TN ble barna tvunget til å ro for å ta tarre. Butaren, som er den beste til krøtterfôr, vokser bare på utsatte steder. Det var på ei "helle", dvs. et flatt svaberg i fjæra, at ulykken skjedde. Det var nokså dårlig vær med mye sjø. Robåten ble fylt av sjø og de to barna druknet. Hella kalles i dag "Elen Svendsdet-hella", etter jenta. TN har fortellingen fra sin far og fra sin tante Julianna. Særlig sistnevnte var en flink og pålitelig forteller. I folketellinga fra 1801 for Møchen i Rødøe er Elen oppført som fosterdatter med alder 17 år. I kirkeboka er Elen Maria Svendsdtr. oppført som konfirmant i 1803. Også her er alderen oppgitt til 17 år, selv om hun da må ha vært ca. 19.
1-dtr. betyr datter, men uttales -det; altså Eln Svendsdet.

1819, 31.8: En liten tsunami? Helgeland rammes av det største jordskjelvet som er registrert i Norge noen sinne. Skjelvet hadde sitt epi-senter nord for Lurøy, og kalles derfor Lurøyskjelvet. Skjelvet er anslått til like under 6 på Richters skala1. I Ranfjorden skal det ha vært stående bølger høye som jektemastrer. En del av Lurøyfjellet raste ned og tok med seg beitemark. Det ble meldt om at folk ikke klarte å holde seg på beina, at hester ble slått over ende i plogfura og om mange tilfeller av steinsprang og ras, helt ut til Træna. 
Kilder: Ranens Beskrivelse av sogneprest Ivar Ancher Heltzen, utgitt i 1834, samt NORSAR. 
1På Svalbard ble det 21.01.2008 registrert et jordskjelv med styrke 6,2, seinere nedjustert til 5,9.

På Myken finnes det en muntlig overlevering om ei flodbølge som en gang skal ha skyllet over Sjuløya mellom der Nordvarden og Nordløkta står nå, og fra området omkring Dørsteinvika, over Sjuløya , ned Dæmma og ut i Sundet. Denne beretningen skriver seg kanskje fra dette skjelvet.

1819–ca. 1930: Innbyggere: Folketallet halveres, har i så fall kanskje sammenheng med skjelvet/flodbølgen, som kan ha skremt enkelte fra å bo på Myken

1835: Første skoletilbud (omgangsskole) for Myken-unger. Det holdes skole på Myken i to uker (kompletteres). Mer under Skolehistorie

1835, 28.10: Fisker omkommer. Christoffer Andersen (eller Andreasen?), 34 år, omkommer da en stor kval slår båten i stykker (GD og KBR).

1837, 6.4: Fisker omkommer. Anders Andersen, 20 år, omkommer ved kullseiling på vei til Lofoten (GD)

1838: Lurøy utskilles ut fra Rødøy som egen kommune (som omfatter Træna og Selvær til 1872) (SNL).

1839, 6.3 Fisker omkommer: Christopher Joensen, 52 år, omkommer på sjøen da båten hans kantrer (KBR).

1839, 5–17.11: Skole. Skole for andre gang, for to elever (MD).

1840, 17–28.3: Skole. Planlagt skolegang avlyses da læreren ikke kan komme på grunn av uvær (MD).

1841: Skoletilbud på Rødøya. Myken-elevene får skoletilbud med internat på Høyvåg på Rødøya, dit de må skysses i årene fram t.o.m. 1884 (MD). Se mer under Skolehistorie.

1860: Innbyggere: Folketellingen omfatter fire familier. Her finner en for første gang navn som forteller om slektskap med noen av dagens innbyggere (OS).

1865: Offentlig utskifting. Offentlig utskifting av Myken gjennomføres pr. 5. juli, der det bl. a. ble laget et kart over stedet. Dokumentene ble tinglyst 1. mai 1866 (OU22). (skal kompletteres).

1865: Innbyggere: Folketellingen nevner fem familier på Myken dette året. Bufé oppgitt til 13 storfé, 51 sauer og 4 griser. Utsæd: 6 tønner poteter og 1 tønne korn (OS).

1868, 15.12: To fiskere omkommer. Gårdbruker1 Thomas Pedersen, 45 år, og ungkar Anders Johannesen, 20 år, omkommer på en åttring på vei fra Valvær til Myken med sildelast (GD).
1Fiskere som eide eller hadde bygslet jord, kalte seg gjerne gårdbrukere fordi det ha høyere status. (BS).

1869, høsten: Første handelsbevilling. Ole Sevald (Sevartes, Sigvart) Jæger, også kalt "Gammel-Jæger", får bevilling til å drive handelsvirksomhet Myken om vintrene, som filial under Jæger på Selsøyvik (OS), trolig fra 1970 (BS). Kristian Jæger overtok Selsøyvik i 1867 (BS).

1870, januar: Første butikk på Myken. Jæger på Selsøyvik etablerer handelsvirksomhet på Myken. O.S. Jæger, Selsøyvik,  fikk høsten 1869 handelsbevillingen på Myken, og fikk samtidig også skjenkebevilling for vin og øl. Se mer under Gammalkrambua.

1872, 1. januar: Postføring og poståpneri etableres.  Matias Bonsack Krogh Theting tiltrer stilling som postfører mellom Rødøy og Myken under vinterfisket, dvs. fra nyttår til påske. Samtidig åpner han Mygens Postaabnerie, underlagt Namsos Postkontor. Mer om dette under Posthistorie.

1875: Innbyggere: Folketellingen nevner åtte familier. Her er navn som Erik Tronsen (opphav til Eriksen-familien), Johan Nilsen (opphav til Nilsen/Nilssen-familien); Hans Johansen (Hansen/Hanssen-familien), Elias Johansen (Eliassen-familien) og Nikolai Pedersen (Nicolaisen/Nikolaisen-familien) (OS).

1877: Havnekommisjonen på befaring. Den kgl. havnearbeidskommission finner ved befaring ut at havneforholdene på Myken er så vidt tilfredsstillende at det ikke er nødvendig å gjøre annet enn å sette opp en del merker og fortøyningsbolter (HVA). Hvordan havneutbygging likevel kom i gang på Myken finner du under Molobygging.

1882, ca: Første bedehus. Johan Nilsen d.e. bygger på privat initiativ det første forsamlingshuset på Myken. Mer under Forsamlingshus.

1883: Stor flo. Fra Myken meldes det om ei stor flo som førte til at 27 båter ble helt ødelagt og 5 sterkt skadet, og 6 flatkaier gikk på sjøen. (HVA) (skal sjekkes nærmere).

1884: Uvær over Myken, tre personer omkommer omkommer på havna på Myken under et kraftig uvær. En av dem var Johan Andreas Tønder Pedersen, f. 20.4.1885 i Risvær, som druknet "under forsøk på å berge storbåten". I alt 14 større og mindre båter ble ødelagt (HVA/LTL).

1884: Meløy skilles ut fra Rødøy som egen kommune (SNL).

1885: Fast skole (omgangsskole) på Myken. Skolen blir holdt i Perhågen, hos Johan R. Nilsen (1838–1993) og kona Anna. Første lærer er Guttorm Hagevik fra Måløy, som trolig var fast bosatt i Kila, Tjongsfjorden, der han kjøpte en gård. Mer under Skolehistorie.

1886: Fiskebruket etableres. Handelshuset Krüger i Bergen etablerer dette året fiskebruk på Myken (GD), i ei tidligere sildebrygge som blir innkjøpt og flyttet fra Lille Gårdsøy, Beisvær i Nordnesøy (OS). Den første bestyreren heter W. Håland (GD). Brygga brant ned 100 år etter, i 1986 (BS). Mer finner du under Den gamle fiskebrygga.

1886–87: Posten. Hans Johansen beskikkes som postfører i 2 år.

1887–88: Fiskebruket. Mathias Salamonsen er bestyrer på fiskebruket.

1888: Butikk. Bergenseren Arnfelt Johnsen starter fast handel på Myken (OS). Mest sannsynlig har han fungert som butikkbestyrer for bergensfirmaet Krüger, som startet fiskebruk i 1886. (BS). Se under Butikker.

1888–1892: Posten. Petter Johansen, Ringen (Renga), fungerer som postfører.

1889–1921: Posten. Elias Johansen driver poståpneriet sammenhengende i nesten 33 år.

1889–93: Fiskebruket. Johan Martin Johnsen ansettes som bestyrer. Etter ham har vi navnet ”Johnsen-odden” på Jutøya (rett nord for moloen), der han hadde fiskehjeller.

1889: Utheim bygges. J. M. Johnsen bygger "Utheim". Huset flyttes fra Sundøy, der det var doktorgård, eid av doktor Otto Bødtker (GD). Mer under Utheim.

1889: Kirketukt: Fem familier på Myken bøtelegges fordi barna deres ikke møtte til visitas på Rødøy (MD).

1892: Første fyrlykt. Ei fyrlykt bygd av tre settes opp på Jutøyhatten. Første tilsynsmann er Johan Nilsen d.e., seinere Elias Johansen (OS, GD).

1892: Navnet Myken blir offisielt. Postverket begynner dette året å bruke navnet MYKEN i poststemplet, i stedet for MYGEN. (PM).

1894: Rutetrafikk på Myken. Helgelandske Dampskipsselskap (HDS) oppretter rute på Nordre Helgeland og
dermed Myken og Valvær, med D/S ”Thorolf Kveldufsøn”, og driver denne til og med 1897 (1898?). (SDS overtok fra 1898, BS). Mer under Rutebåter og ekspedisjon.

1894: Lykta på Jutøyhatten tar fyr og brenner ned. Erstattes samme år av ei støpejernslykt.

1894: Nordvarden eller Håmannsvarden, dvs. varden på nordodden av Sjurøya, Nordvarden, bygges (OS). Se Nordvarden.

1895–96: Fiskebruket. Gregorius Kvamme tilsettes som bestyrer, av Krüger i Bergen.

1896, 22.10: To fiskere omkommer. Peder Chr. Thomassen (54) og Lyder Zahl Pedersen (19) omkommer i et forlis, på vei til Lovund (GD).

1897–98: Fiskebruket. Richard Krüger, muligens fra familien Krüger i Bergen, bestyrer fiskebruket.

1898: Saltens Dampskipsselskab overtar rutetrafikken på Myken, etter at Helgelandske Dampskibsselskap har drevet ruta siden 1894. HDS trafikkerte likevel Myken i enkelte perioder opp til 1920-åra (MH).

1898 28.10: Plan om bygging av en 195 m lang molo fra Jutøya, over skjæret Slynga nesten til Grytøya samt molo over Hegersundet oversendes Stortinget. Leden nærmest Grytøya skulle opprenskes og fortsatt være åpen (HVA).

1899: Vinterfisket. 186 mann ror vinterfiske for Myken og ilandfører 346.000 stk. fisk (OS).

1899: Fiskebruket. M. Dengen tilsettes som bestyrer på fiskebruket.

1900: Innbyggere: Folketellingen nevner 11 familier (OS).

1900-04: Kafé på Myken. Julianne Nilsen og Lise Nygård starter kafé nedenfor Nonshågen. (RK1988).

1901, 1.1. Mykens Postaabneri utvider åpningstiden til perioden januar – august, som er den tiden stedet nå anløpes av dampskip. Senere utvides virksomheten til hele året. (PM)

1901, 20.–21.1: Storm og storflo rammer Myken, med til dels store ødeleggelser som følge. Mange hevder at det var stille denne natta, men dette er ikke riktig. Det var stille til å begynne med, men så kom uværet, med full storm (HE). Det oppsto mange skader, både på båter som lå på havna og på bygninger. To rorbuer fløt av; ei av disse var Langbua. (HH/HE). Sjøen var nær ved å ta brygga som familien til Hans Daniel Nilssen på Perhågen bodde i, mens de satt og spiste middag i 2. etg. De måtte rømme huset da sjøen kom inn i 1. etg. Hans Daniel bygde samme år et nytt hus på Solbakken, sammen med Mons Kristensen (BS/JAN).

Lofotposten skriver 24.1.1901:
STORMFLOD. UHYRE VANDSTAND. VOLDSOMME ØDELGGELSER. VÆRDITAB FOR HUNDRETUSINDER
Søndag 20. og halvveis mandag 21. januar 1901 var paafaldende smukke. Tirsdag 22. januar blir at notere som en af de værste ulykkesdage for vore distrikter, hva ødelæggelser på Land angaar.

1901: Fiskebruket på lokale hender. Johan Mathiesen (1878–1923) fra Tjongsfjorden kjøper fiskebruket og Utheim hos handelshuset Krüger i Bergen, og fiskebruket kommer dermed for første gang på lokale hender. Johan Mathiesen driver fiskebruket og fungerer også som handelsmann og dampskipsekspeditør for Saltens Dampskibsselskap til han blir alvorlig syk i 1921. Du finner mer under Den gamle fiskebryggaUtheim og Johan Mathiesen.

1901: Krav om endring av moloplaner. 41 fiskere på Myken krever moloplanen forandret og ønsker i stedet molo fra
Tennskjæret til Slynga eller Jutøya (HVA).

1901, juni: Slyngemoloen påbegynnes. Denne sommeren startes arbeidet med den prosjekterte moloen mellom Jutøya og Grytøya, Slyngemoloen. Steinen blir for det meste tatt ut i Øksenskarhågen på Sjurøya. (HVA). Mer under Molobygging og Moloer

1902: Bedehuset i Perhågen flyttes til Lovund (GD), der det brukes til bygging av bedehus der. Mer under Forsamlingshus.
 
1902, 2.6: Dyrt moloalternativ. Kostnadsoverslag gjort av Havnevæsenet viser at en molo mellom Tennskjæret og Jutøya vil koste atskillig mer enn Slyngemoloen og moloen over Hegersundet til sammen, pga. dybden. Den opprinnelige planen blir derfor stadfestet (HVA) (det er mulig at datoen her skal være 2.6 1901 (BS).

1904, 24.5: Forslag om forlengelse av Slyngemoloen. Det fremmes forslag om 80 m forlengelse av Slyngemoloen, slik at hele sundet kan stenges (HVA)

1904: Det nye forsamlingshuset bygges (GD). Johan Bernhoff er formann fra starten og i mange år framover (OS)

1905: Stortinget vedtar forlengelse av Slyngemoloen (HVA)

1905, ca: "Skjerstadnatta". D/S "Skjerstad" nær ved å havarere på Sundet. Det blåste storm da gamle D/S Skjerstad en sein vinterkveld omkring 1905 kom inn på havna i Myken. Stormen og den strie strømmen på havna førte til at skipet under oppankringen fikk ankerkjettingen i propellen. Skipet drev da mot land på Sjurøya, men ble ved snarrådig innsats berget av seks mann fra stedet. Det var brødrene Tomas (Tommes), Johan og Per Nikolaisen (f. hhv. 1870, -84 og -86), Sivert Hanssen (f. 1883) og to til som en ikke husker navnet på.
De greide under store strabaser å ro en firroring (nordlandsbåt med fire par årer) mot den sterke vinden, over til Jutøya, der de la fast torskgarntelner som de hadde med, i en fortøyningsbolt sør for brygga "Storhurraen". Deretter lot de seg drive ned på "Skjerstad", der de tok inn en stålvaier og halte firroringen tilbake til Jutøya, der de la vaieren fast i bolten. Så kunne mannskapet på "Skjerstad" forhale skipet klar av land ved hjelp av vinsjen, og dermed redde skipet fra havari. Denne tildragelsen går på Myken under navnet "Skjerstadnatta".
Kilde: Johan Arnt Nilsen (1918–2007), gjenfortalt av kona Emma Lunheim Nilsen

1906: Vinterfisket. 370 mann ror vinterfiske for Myken, 305.000 stk. fisk ilandføres (OS)

1906: Sjøkart nr. R53, Næsøen Myken, kommer ut i første utgave (RT)

1906, 21.10: Johan Eliassen (1877–1953) og Marie Jakobsen (1884–1972), vies som første brudepar i Forsamlingshuset (HMH).

1907, natta 24–25. januar (23–24.1?): Åtte båter forliser på Sundet i et kraftig uvær (HVA). Dette skjer på tross av at arbeidet med Slyngemoloen er kommet svært langt og ferdigstilles seinere dette året. Fiskerne mener at skadene  hadde vært unngått hvis Hegersundet (Vestersundet) hadde vært stengt med molo (HVA)

1907,  januar: Butikken hans Johan åpnes. Johan Eliassen starter handel i egen butikk (OS). Butikken er avbildet på et postkort, trolig fra 1907, se neste (BS)

1907, ca: "Stvgr. Forenede Fotografer” v/ Rasmus Pedersen Thu, gjør opptak for prospektkort i Myken. Tre motiver er kjent. Kortene ble solgt på Myken, i butikken til Johan Mathiesen? Martin Lauritzen? Arnfelt Johnsen? (se 1888). Se kortene på Oversiktsbilde 1907 - tre prospektkort.

1907: Slyngemoloen fullføres, i alt 260 m lang målt langs krona (HVA).

1907: Statsbrønnen bygges. Brønnen, som er på 1000 hl, bygges av arbeidere som nylig har avsluttet arbeidet med Slyngemoloen. (HVA).

1907: Sørvarden, dvs. varden på sørodden av Sjurøya (Sjurøynakken) bygges (OS).

1908: Folkeboksamling opprettes med lærer Johan Sandvik som bestyrer (OS). Det er ukjent hvilken bygning boksamlinga var i. 

1909, 6.12: Mystisk dødsfall. Harald Hanssen (23), yngste sønn av Hans og Ane Johansen, omkommer under mystiske omstendigheter og blir funnet i sjøen nedenfor Perfjøsen, som den gangen ble kalt Lars Sæfrisabua eller Lars Severinsenbua. Dødsfallet blir etterforsket som drap, og Martin Nikolaisen, Småhågan, blir mistenkt for drapet. De to legene som obduserer den omkomne, kan ikke avgjøre om skadene på liket skyldes vold eller fall mot spisse steiner. Statsadvokaten finner ikke tilstrekkelig bevis for å reise tiltale, og saken blir henlagt. Martin flytter fra Myken i 1924. Les mer under Mistenkt for drap. (BS). 

1910, ca: Første besøk av motorbåt på Myken, av en av de første såkalte lovundkutterne, ”Lovunden” med en 4 HK Dan; eier Emaus Olsen, Lovund (HMH).

1910, 15.5: Emil Eliassen, 20 ½ år gammel, reiser til USA for å møte sine brødre i Seattle, og blir der til 28.8.1917 (BS). (årstallene skal sjekkes).

1910, ca: Petter Moe flytter til Myken fra Bodø, og overtar ekspedisjonen for SDS for Johan Mathiesen.

1910, ca: Mykens første motorbåt. Johan Mathiesen får installert motor av typen "Populær", i føringsbåten "Snøgg" (HMH). 

1910: Kafé på Myken. Nora Skarbo fra Mo i Rana åpner kafé i et lite hus som sto like nedenfor der Karenstua står i dag, og driver denne denne et par år framover (OS).

1910: Julianne Nilssen overtar som bibliotekar med lønn kr. 10,- pr. år. Boksamlingen var i "Perhågen" (dvs. Solbakken) (OS).


1910–1912: 600 mann ror vinterfiske for Myken, opptil ni kjøpefartøyer på havna (OS).

1911, 15.2: To fiskere omkommer på havet. To tilreisende fiskere omkommer i en overraskende storm fra
nordvest. Det er Daniel Albertsen (21) og den litt eldre kameraten Kristian B. Kvalvik, trolig fra Bø-Kvalvika. Bror til Daniel, Johan (15), var i land da ulykken skjedde (HA/NA). 
Henry Albertsen fra Jektvik?/Korgen forteller om denne hendelsen: (skal bli egen artikkel)
En regntung dag i januar 1911 var et båtlag på 3 mann på tur fra Nesøy utover til Myken for å drive fiske etter skreien.
Det var min nest eldste bror Daniel, 21 år, hans litt eldre venn og kamerat Kristian B. Kvalvik og min andre bror Johan, 15 ½ år.
Alt gikk vel på den 3 mil lange turen, men med fisket gikk så det heller smått ut, da den ene uværskulingen avløste den andre, så havet sto i et eneste rokk, dag etter dag.
Den 14. februar hadde de 1000 egnet line som hadde stått så lenge at agnet begynte å bli dårlig. Det ble da til at de satte denne lina på innersiden av Myken tett under land, for å vatne den av. Den 15. opprant med helt stille vær. Daniel og Kristian ble da enig om å ta småbåten, en torums bindalsfæring, for å dra denne lina da den sto så nær land. Men nesten ferdig med trekkingen kom nordvesten som sluppet ut av en sekk, med orkans styrke – og de to kom aldri mer i havn. (NA?)
(Internt notat: HH: Øystein Albertsen Vassvika i Lurøy, HH snakka med kona. Er i slekt med Kvalvik-karan.
Skal sjekkes med  Odd Kvalvik, Jektvik fra Sørfjorden, Øystein Albertsen, Aldersundet, Finn Karstensen.

1912, vinteren: 572 fiskere deltar i vinterfisket fra Myken, på Helgeland bare overgått av Træna, der det var 648 fiskere. Fangsten ved Myken var imidlertid størst; 687 000 skrei, mens det på Træna ble landet 197 000 skrei (KH04).

1912–1916 (mellom): Johan Eliassen bygger ”Lunheim”. (skal sjekkes nærmere).

1913, 22.1: Skytterlag på Myken. En notis i NA viser at skytterlaget hadde sendt inn årsberetning innen fristen.

1913, 5.–6.3: Orkan og storflo langs kysten. Ingvald Klæbo fra Glein lå i Myken med en galeas da en av mannskapet, Oluf Rølvaag, falt i sjøen og druknet da han forsøkte å hindre at andre båter støtte sammen med galeasen. (KH04). Dette var det samme uværet som førte til at 34 mennesker druknet i Sandsundvær.

1913, 6.9: Sjøkabel for telefon og telegraf legges Tonnes – Hestmona – Nesøy – Myken. Kabelen fra Nordnesøy til Myken er den til da lengste i landet. (KH04).

1913, sist i oktober: Telegraf- og telefonforbindelse. Vellykket test  av telefonopplegget gennomføres (RT 4.11.1913). (Også OS, GD). Se mer under Telekommunikasjon.

1913, desember: Ramnkloskrømtet. Myken omtales i aviser landet over i forbindelse med et uforklarlig lysfenomen i ei ubebodd rorbu, trolig Strømdalsbua. Mange år senere oppklart som en meget godt planlagt og gjennomført spøk utført av en av stedets innbyggere, Tomas (Tommes) Nikolaisen (BS). Se Ramnklo-skrømtet og artikkel i Rødøy historisk årbok nr. 5, 2007. 

1914, mars: Forsvarsmøte avholdes på Myken, med 250 deltakere. Avisreferatet forteller at Der besluttedes at indsende en adresse til statsmagterne om snarest mulig at vie Nord-Norges forsvar den største opmærksomhet. (RT 11.3.1914).

1915: Den store sildhøsten. Eventyrlig sildefiske for Myken (HMH). Se Oversiktsbilder.

1915 og/eller 1916: Kirkesanger Johan W. A. Sand i Dønna besøkte Myken med fordrag. Han besøkte i denne tida flere fiskevær på Helgeland, i regi av folkeuniversitetene og ungdomslagene, som et ledd i folkeopplysningen. Temaer for foredragene var Russland, land og folk – Olav den Hellige, kulturbilde – Henrik Wergeland og Tuberkulosesaken (KH04).

1916: Skole. Slutt på ordningen med at Myken selv må ordne med lærerskyss (GD).
1916: Skole holdes fra nå på forskjellige steder på Myken, som Bakeriet, Forsamlingshuset og i Andersstua (GD), etter å ha hatt fast tilhold i Perhågen og på Solbakken siden 1885. 

1916: Bakeri. Johan Eliassen starter bakeri i kjelleren på ”Lunheim” (HMH).

1917, 5.2: Molokontrakten. Den såkalte "Molokontrakten" underskrives, noe som innebærer at grunneierne avstår grunn til "Slyngemoloen". Kontrakten båndlegger også grunn til diverse fiskeri- og næringsformål i et område som strekker seg langs fjæra fra Skarvberget på Jutøya til Slyngemoloen, videre langs Grytøya til Vestermoloen, langs Finnøya til Sjurøysundet, tvers over dette til et punkt på Sjurøya som ligger et godt stykke sør for Skalan, videre nordover langs Sjurøya til et merke litt nord for hytta i Ramnkloa. På hver side av Sjurøysundet er området merket med messingbolter. (BS).

I forbindelse med utskiftningen ble det laget et kart som du kan se ved å gå inn på emnet Geografi. (BS).

1917: ”Sørlykta” settes opp. Lyset er 24 m.o.h, 47 meter fra odden (HMH).

1917: Myken fyr på Jutøyhatten bygges. (NF).

1917, 10.10: Myken fyr tennes med provisorisk lykt av 4. orden (NF).

1917/18: Orkan og storflo.  Nyttårsnatta raser en orkan over Helgeland. På Myken blir et stort antall motorbåter, småbåter, kaier, buer og hjeller ødelagt, og stranda er dekket av vrakgods. Hendelsen setter fart i planene om molo over Hegersundet  (vestersundet) (OS). Se svanen (kompletteres)

1917/18: "Nordløkta" monteres. Lykta som sto på Jutøyhatten til fyret var tent, flyttes til nordodden av Sjurøya og heter fra da "Dørgholmsund fyrlykt" (OS). Til daglig kalles lykta bare "Nordløkta".

1918: Utskiftningskart over Ytre og Indre Myken samt Kjølsøyvær og ????????? lages av to utskiftingsassistenter, Olav Mæland og Jon Stabursvik. På Myken finnes så vidt vites to eks. av kartet, mens originalen trolig finnes ved Statens Kartverk?.

1918, 1.11: Fyret ferdigstilles og tennes nå med ei lykt av 3. orden. Lysets høyde er 40,3 m ved høyvann. Første fyrmester er Anders Eliassen 1881–1964). (BS).

1919, 12.2: Mineeksplosjon. Ei mine eksploderer ved Slyngemoloen og tre Rødøy-fjerdinger blir drept: Lyder Pareli Albertsen fra Strømhaug, Emil Kristian Eliassen Wærnes fra Nordvernes og Peter Eleasersen fra Strømsvik. Peter døde dagen etter, under transport med ei fiskeskøyte til Bodø. Tre berget seg; Aksel Olsen ??? fra Nordfjorden, Elieser Eleasersen fra Strømsvik (bror av Peter), dessuten en yngre bror av Elieser og Peter som fikk en splint i øyet (Lines, BS).

1919: Meteorologisk stasjon opprettes på ”Utheim”, med Petter Moe som bestyrer. (OS, GD).

1919: Skolehus bygges, bl. a. med materialer fra "Gammelkrambua" tilh. Jæger, Selsøyvik (GD). Kjeller blir seinere sprengt ut av Einar Eliassen (EE/BS). Huset ble kalt Gammalskola fram til 2010, da det ble ombygd til fritidsbolig og gitt navnet "Huskestua". (BS).

1919: Folkeboksamlingen flyttes til skolen. 

1920, 14.5: Et barn drukner. Astrid Arntsen, den snart 7 år gamle dattera til Olaf og Julianne Arntsen, faller i sjøen undre lek og drukner, like ved den gamle fiskebrygga. Astrid var søster til Haldis Eliassen (1918–2011) (HJE). 

1920: Den meteorologiske stasjonen utstyres med barometer og barograf (JMM).

1920-åra: Siste båt med råsegl. Tomas ("Tommes") Nikolaisen er den siste som bruker råsegl i Myken, på en nordlandsseksring. Båten ble på 1920-tallet erstattet med en ny seksring med sneisegl (JAN).

1921 (1916?) – 1926 Moloen over Vestersundet (Heggersundmoloen eller, Vestersundmoloen) og Hummarøymoloen), bygges, til sammen 120 meter (OS, GD).

1921 ???, 16.7: Småhågan. Johan Mathiesen overtar gnr. 71 bnr. 8 Småhågan fra Martin Nikolaisen. (årstallet er usikkert)

1922, vinteren: Redningsskøyte stasjoneres på Myken under vinterfisker, for en periode på i alt 10 år (HMH).
 
1922, Posten: Emil O. Eliassen tilsettes som ny poståpner etter farens død i november 1921, i samme lokaler på ”Inderberg”. I 1929 flytter Emil til ”Utheim”, der han innreder poståpneri med eget venterom. Han har posten i til sammen 39 år, til sin død i 1960. Emil hadde permisjon 31.3.1924 – 1.1.1926 mens han var i USA. Gunvor Eliassen, senere g. Dombestein, fungerte som vikar (PM).

1923, Fiskebruket: Etter Johan Mathiesens død overtar Peter Moe fiskebruket og driver det i 5 år, t.o.m. 1928.

1923: Den meteorologiske stasjonen får radiomottaker for prøvemottak av værvarsler fra det meteorologiske instituttet i Tromsø (JMM).

1924: To mann omkommer i forlis. Tre fiskere fra Nordnesøy, som ikke r kjent i farvannet, forliser da de ror seg opp i et grunnbrått ved Bremholmtarene. De blir tatt om bord i en båt som kommer til. To av dem, Thorvald Hartvigsen og Arne Hansen Grimsland omkommer, mens Torvalds bror Hilmar overlever. (GD, HMH 1973). Ingrid Skauge, f. Eliassen (1909–1998) fortalte at hun husket ulykken og dramatikken omkring opplivingsforsøkene, som dessverre var forgjeves for to av fiskerne.

1924–1926, Posten: Gunvor Eliassen, senere g. Dombestein, fungerer som vikar som poståpner i tiden 31.3.1924–1.1.1926, mens Emil er i USA. (PM).
  
1925: Myken Sanitetsforening stiftes. Første leder er Kathrine Jakobsen (HMH). 

1925: Dombestein-epoken begynner. Martinus Dombestein fra Nordfjord begynner som lærer på Myken, og blir på
stedet i 40 år, til 1965. Ansettelsen fant sted på møte i skolestyret 19.12.1924 (GD).

1926: Vestermoloen og Hummarøymoloen fullføres, etter 5 års arbeid.

1928: Den meteorologiske stasjonen flyttes fra ”Utheim” til Småhågan, dit observatøren Petter Moe hadde flyttet ca. 1921 (JMM). (sjekkes)

1920-tallet, sist på: Kafé i Brasethbua. Hanna Nilsen fra Forstranda i Gildeskål driver kafé i Brasethbua (MH), senere kalt Andersbua (etter Anders Eliassen) og som Paul Nygård og seinere Lars Nilssen overtok etter ham. Anders kjøpte trolig bua av Helmer Rystad (bror av Albert Rystad)(MH).

1929, Fiskebruket: Emil Eliassen kjøper fiskebruket og Utheim. Han driver bruket i 31 år, til sin død i 1960.

1930, Mk ”Mykenfjord” anskaffer snurpenot, som første fiskebåt på Myken (HMH).

1932, 18.1: Vestermoloen og Hummarøymoloen ødelegges. Ca. 40 meter av Vestermoloen og hele Hummarøymoloen ødelegges i storm. En kunne ro gjennom Hegersundet (der moloen ligger) i småbåt bortsett fra
ved stor fjære OS/JAN).

1932, sommeren: Fiskere fanger 16 kvaler på Sundet men mister dem. Nordlands Avis på Hemnesberget har 16.8.1932 denne notisen:
16 hval mistet av fiskere fra Myken
En innsender forteller i Arbeider-Avisen i Trondheim om en fangst som ble gjort ved fiskeværet Myken på Helgeland for en tid siden og som visstnok med stor sikkerhet kan betegnes som enestående.
Fiskerne ved Myken ble en dag opmerksom på at en del storsild var på innsig. Som vanlig i slike tilfeller ble sildstimen forfulgt av hval. Fiskeren fikk nær sagt til sin store bestyrtelse øie på ialt 16 hval, hvorav en del hadde en anselig lengde, optil 40 alen1. Fiskerne trodde imidlertid, efter at den hadde kommet nær opunder land, ville stryke tilhavs igjen, men hele flokken satte istedet inn gjennom sundet inntil vannet ikke var dypere enn 3–4 meter. I en fart laget fiskerne ved hjelp av solide torskegarn istand en not og sperret hele sundet. Fiskerne trodde seg nu helt sikker for sin verdifulle fangst og holdt rådslagning om hvordan de best skulde få de mange hval avlivet. Fyrvokteren2 ved Myken, som hadde foreslått stengningen av sundet, syntes det var sikrest å høre fylkesmannens mening om hvilken avlivningsmetode man kunde bruke uten å begå lovbrudd. Svaret lød på, at den eneste riktige måte var å harpunere hvalen. Mens tiden gikk med til disse forhandlinger og drøftelser la hvalene skumle planer, for plutselig stod hele flokken synlig i vannet og setter over mot korklinen på noten. En efter en legger de seg på linen og velter seg over den og er fri. Nu skulde man tro at hele flokken satte tilhavs i glede over å ha fått sin frihet tilbake, men det gjorde de ikke. De minste hvalene rettet seg inn i geled og med de største på sidene, og når dette var gjort satte hele kompaniet i vill fart ut sundet og optok forfølgelsen av sildstimen. Enhver kan tenke seg bestyrtelsen blandt de fattige fiskere, som på denne måte blev snydt for en fangst som hadde gjort hver enkelt av dem til små velstandsfolk.

140 alen svarer til 25 meter, og dette er mer enn tvilsomt. Så stor er det bare blåhvalen som blir, og den ville trolig gå på grunn hvis den forsøkte å komme inn på Sundet i Myken. Det er mulig at innskriveren mener fot og ikke alen. 40 fot svarer til 13 meter. Det er mest sannsynlig at det dreide seg om vågehval, som blir opp til 10 meter lang, og som gjerne opptrer i store flokker.
2 Anders Eliassen (1881–1964).

1932, høsten: Vestermoloen repareres (MH).

1932, ca: Strømaggregat. Edgar Lunheim anskaffer et privat Westinghouse strømaggregat (JAN/HMH). Anlegget installeres av en ved navn Høiness.

1935, sommeren: "Vikingskipkopien "Roald Amundsen" på besøk. Med Gerhard Folgerø fra Sandnessjøen som høvedsmann, besøkte vikingskipskopien "Roald Amundsen" Myken i 19351. Folgerø var da på foredragsturne langs kysten for å fortelle om sine opplevelser på sine to ferder over Atlanteren, først med "Leif Erikson" (42 fot) i 1926 og deretter i 1930/31 med "Roald Amundsen" (60 fot). Han holdt sitt foredrag på Forsamlingshuset i Myken.

Se bildet øverst på siden.(BS). Begge båter var bygd i Korgen i Hemnes kommune.

Folgerø seilte tilbake til Norge med Roald Amundsen, mens "Leif Erikson" ble kjøpt av en nordmann i Duluth og overbygd med trelemmer mot vær og vind. I 2013 startet bygging av et eget museum for denne båten, som etter noen reparasjoner fortsatt er i relativt god stand.

Under krigen planla Folgerø planla Folgerø å flykte til England med båten, men ble avslørt og arrestert av tyskerne før han rakk å sette planen ut i livet. Enkelte kilder hevder at båten seinere ble brent av tyskerne. Kilde: HBlad 5.3.2010.

Les for øvrig fortellingen om Edvard Nikolaisen under Annestua.
1Denne hendelsen er i Rødøykalenderen for 2001 feilaktig datert 1931 (BS).

1936, sommeren. Myken fotograferes fra lufta. Det var det såkalte "Allersflyet", som var Widerøes første fly, og som var på fotograferingsppdrag over Myken. Så vidt vites var dette første gang et fly fløy over Myken. Se mer om dette under Oversiktsbilde 1936 fra lufta.

Flyet var Widerøes første (LN–ABE) og var utleid til Allers Familiejorurnal for å fly fra Oslo til Bodø, for å ta luftfotografier for bladet. Myken ble også fotografert fra lufta i 1978 (for Økonomisk kartverk), 1979 (for Myken Handel) og 1987 (skråfoto), begge ganger av Fjellanger Widerøe (BS) (skal bli egen artikkel)

1937: Veien fra fiskebruket og sørover, forbi "Hjorten" til Andersbua/Brasethbua (som Lars Nilssen sist eide), bygges (HMH/JAN). (Veien mellom Solbakken og fiskebruket forbi Adolfstua, Mathiasstua og gamle Bakeriet ble bygget, før 1917; den er tegnet inn i ”Gångsforretningskartet”)

1939, sommeren. Privat strømaggregat installeres på Myken av Dagfin Sundberg-Høynes (NA). (Ikke det samme som er omtalt i 1932, BS).

1939: Petter Moe tildeles diplom, med takk for 20 års godt arbeid som meteorologisk observatør (JMM).

1939, høsten: Bidrag til veibygging. Rødøy kommunestyre garanterer i sak 352 for distriktsbidraget på kr. 333,– i forbindelse med at Staten har bevilget kr. 3000,– til å bygge fiskeværvei på Myken for perioden1939–40. (Kilde: møtereferat).

1942, 18.2: Tyskerne okkuperer fyret med en vaktstyrke på 8 mann, som holder fyret helt til kapitulasjonen i 1945 (HMH). (JAN mente det kan ha vært i 1941).

1944: Bunkeren nedenfor fyret bygges.

1945, 21.3: Flyslipp over Myken. En norsk Catalina flybåt slipper pakker med mat og tobakk mm. over Myken (HMH).

1945, mai: Den tyske vaktstyrken forlater Myken (BS).

1945: Innbyggere. Myken når sitt hittil høyeste folketall, ca. 150 (HMH).

1945–50, mellom: (må sjekkes: Maia og Hans Hansen får som de første på stedet hel ovnsplate til vedkomfyren i kjøkkenet, til erstatning for de tradisjonelle ringene. Dette førte til økt vedforbruk, men den nye plata var mye rensligere (MH).

1945, 25.9: Et barn druker. Hermann Bernhoff, 3½ år gammel, faller i sjøen ved Monsbrygga og drukner (LE).

1946: Barneforening stiftes, leder er Maia Hansen (HMH).

1947, høsten: Myken får avslag på søknad om å få strøm fra RLK (Rødøy-Lurøy kraftverk) (LRK50).

1948: 60 meter av Slyngemoloen rives ned i uvær (LOE).

1948/49, ca: Veibygging. Den nåværende veien mellom Solbakken og Hjorten bygges i ei skjæring sør for Solbakken. (HMH). ???

1949: Slyngeoloen repareres og påstøpes brystvern (LOE).
 
1949: Fiskebruket bygger kai. Dette kaiet er det vi i dag kaller "Rutebåtkai", tidligere "Dampskipskaiet", men blir bare sporasdisk anløpt av rutebåter fram til 1956 (LOE).

1949: M/S "Tøtta" (SDS) anløper dampskipskaia, som første båt i bygderuta (GD). Også lokalbåten anløper enkelte turer dampskipskaia (LOE).

1950: M/K "Mykenfjord" får installert radiotelefon, som første båt i Myken (JAN).

1950: Veibygging. Veien sørover til Isrenna (v/Isdammen) bygges. Martin Solhaug fra Tjongsfjorden bruker hest i arbeidet (SG). Så vidt vites er dette eneste gang det har vært hest på Myken før i 1999; se Maurtua. (BS/SG).

1950-tallet: Torunn – ei stolt Mykenjente. (Ei historie til å "humre" over). Torunn Nygård (f. 1938) var bare jentungen da denne hendelsen fant sted. Hun hadde fått en hummer som hun gjerne ville selge. Folk på Myken spiste ikke slik mat den gangen, og når noen fikk hummer var det vanlig å selge den til kokken på lokalbåten når den kom på søndag.
Torunn hadde hummeren med seg i ei bøtte, og bød den fram til kokken. Men kokken kom med et bud som var langt under det Torunn hadde regnet med. Da snudde hun resolutt bøtta over rekka – og lot hummeren gå rett i sjøen. Hva kokken sa da, kan ikke Torunn huske i dag, men at han fikk lang nese er helt sikkert! (TT).

1951: M/K "Mykenfjord" utstyres med ekkolodd (JAN).

1952, 7.6: Myken husmorlag startes, med Helga Edvardsen som leder (HMH). Se Foreningsliv.

1952: Myken Elektrisitetsforening startes, med formann Edgar Lunheim (HMH).

1952: "Lyshuset" bygges, for et planlagt strømaggregat. (HMH).

1953, 13.2: Strømaggregat settes i drift. "Lysmotoren", som aggregatet ble kalt, kjøres bare på dagtid – på omgang, én uke på hver mannsperson (HMH). Se mer under {ln:Strømforsyning].

1953: Fiskebruket. Lauritz Eliassen overtar fiskebruket etter sin far Emil og driver det t.o.m1982 (BS).

1954: Valvær avfolkes. Den siste som flytter er Alfred?? Arntsen, som bosatte seg på ???

1954: Sanitetsforeningen kjøper Didrikbua og innreder den til sanitetshus (HMH).

1954: Fundamentet til oljetanken støpes (LOE).

1954, 26.9: Den første bilen kommer. Myken Fiskeexport, Lauritz Eliassen, anskaffer en Wanderer lastebil. Bilen ble mye brukt til å kjøre fiske på hjellene. (HMH73, LOE). Se Kjøretøyer.

1955: Fyret elektrifiseres (NF).

1955: Oljetanken, ovenfor dampskipskaia, monteres (HE).

1955: Husmorlag startes, med Helga Edvardsen som leder (HMH).

1956, 3.1: Uvær knuser vinduene og raserer inventaret i Sørløkta, 24 m.o.h og 47 m fra sørodden (OS).

1956: Dampskipskaia (Rutebåtkaia) tas i fast bruk for ruteanløp (HMH).

1956: Lyshuset utvides og større aggregat installeres (HMH).

1956: Første nylongarn (torskegarn) anskaffes på Myken (HMH).

1956: Ragnvaldbrygga settes opp av Olav Risvik og sønnene Ragnvald og Einar. Brygga bygges over en tømmerbelling fra ei rorbu som sto på Tennskjæret, og som før tilhørte Jacob Jacobsen. (JAN/GD).

1956: "Utheim-bassenget" (200–230 kbm.) bygges av eieren av fiskebruket, Lauritz Eliassen, for å sikre vannforsyning til fiskebruket. Staten bidrar med kr 10 000 i støtte. (BS).

1956, ca. 15.9: MS ”Pelagia” forliser mellom Myken og Træna og flere mann omkommer. Skipet er et malmskip på vei fra Narvik. (NP 29.9.1956, BS).

1957, 19.12: Mkr "Western", leveres til Emil Eliassen jr. (JAN). Se Western N-70-R

1958: Edgar Lunheim anskaffer 2-hjulstraktor til bruk i forbindelse med gårdsdrifta, kjøring av varer mm. (JAN).

1959 12.2: Første statskirkelige barnedåp på Bedehuset, da Elin og Rolf Eliassen blir døpt (HMH).

1959: Myken Fiskexport får ny lastebil, en Opel Blitz (LOE, HMH73). Se Kjøretøyer.

1959, 13.12: Første og hittil eneste konfirmasjon i Forsamlingshuset, da Anny Bernhoff blir konfirmert (HMH).

1960, 2.1: Petter Moe mottar Kongens fortjenestemedalje i sølv, for 40 års tjeneste som meteorologisk observatør (JMM).

1960: Posten. Lauritz Eliassen overtar også stillingen som poståpner og har denne i 37 år, til 1997 (LOE).

1960, sommeren. Ulf Skauge (13), den første på vannski på Myken, etter Elias Nilssens ”passbåt” med en 45 HK Mercury utenbordsmotor (US).

1961, vinteren: Den siste trandamperen, Jakob Jacobsen (som også kalte seg Theodorsen), innstiller virksomheten hos Myken Fiskexport. Kilde: Hans "Hansemann" Nygård (f. 1941), som var til stede da Jacob brant tran for siste gang. (HMH oppgir at dette skjedde i 1965).

1961: Forsamlingshuset pusses opp og påbygges med garderobe, kjøkken og gang (HMH).

1962: Lauritz Eliassen (f. 1929), overtar som ekspeditør etter Petter Moe, som slutter (LOE, JMM). (Sjekkes! Se 1963, 1,1)

1962: Telefonstasjonen flyttes fra ”Utheim” til ”Solstad”, til Einar og Haldis Eliassen (HMH).

1962: Statsbrønnen repareres og forbedres (HMH).

1962, 15.12: Et jordskjelv merkes på Myken. Det er trolig det såkalte ”Bodø-skjelvet”, som hadde sitt epi-senter i havet vest for Bodø og en beregnet styrke på 4,5 på Richters skala. (Kilde: EJE/Norwegian Journal of Geology).

1963, 1.1: Lauritz Eliassen overtar som dampskipsekspeditør for SDS, etter Petter Moe (LOE).

1963: Mkr "Mykenværing" leveres til Hans Hansen (HMH73). Se Mykenværing N-495-R.

1963: Eggrekking. Grunneierne går over til nåværende ordning med eggesanking, der holmene er delt i seks grupper som går på omgang i løpet av 6 år (HMH).

1964: Isrenna rives og veien forlenges til Isdammen (BS/HMH73).

1964: Et kraftig stjerneskudd ses på Myken. Unger som gikk på skøyter på Isdammen, ble vettskremt og løp (med skøytene på!) til Harald Hanssens hus for å søke tilflukt. Fenomenet ble omtalt i radio. Dette hender kort tid etter at 
  isrenna ble revet, og etter at de hadde begynt å sprenge for å forlenge veien. (Kilde: RR).

1965, 8.6 (pinsen): Bispevisitas på Myken v/biskop H. E. Wisløff (ELN).

1965, mai: Lærer M. Dombestein går av på grunn av dårlig helse (OS).

1965, august: Emma Nyheim fra Mårnes begynner som lærer. (BS),

1965: Petter Moe selger Småhågan til Hilmar Wenberg og kona Nancy (f. Hanssen), som samtidig overtar den meteorologiske stasjonen (JMM).

1965: Petter Moe flytter til Tjongsfjorden, til nevøen Magnus Mathisen. (JMM).

1965, 13.1: Første fjernsynsapparat. Johan A. Nilssen (1918–2007), "Solbakken", anskaffer Mykens første fjernsynsapparat, av merket Radionette (JAN). Maia Hansen (1916–2002) skriver i sin dagbok for denne dagen: Jan Rossvoll kom i dag utover for å montere fjernsynsapparat hos Johan Nilsen. Prøven var vellykket. Seerforholdene gode.

1965, 1.7: Strømkabel til Myken legges, 23 km lang, fra Rødøy via Gjesøy Myken (GD). Strømmen tilkoples 10.12; se nedenfor.

1965, 10.12: Strømmen fra Reppen tilkoples. Myken har på dette tidspunktet 93 innbyggere (HMH).

1966, ca: Siste storfé sendes fra Myken; kviga "Løkkeros" tilh. Einar og Haldis Eliassen (HJE).

1966, 19.11: M. Dombestein tildeles Kongens fortjenestemedalje (HMH).

1967: Første personbil til Myken, en Opel Olympia stasjonsvogn tilhørende Kolbjørn Lunheim (LOE).

1968: Mkr "Mykenfisk N-70-R" leveres til Halfdan Eriksen (HLE). Se Mykenfisk N-70-R.

1968: Fiskebruket. Myken Fiskexport får kjøle- og fryselager (HMH).

1968, 18.3: Posten. Myken tildeles postnummer 8199, ved innføringen av postnummer i Norge. (PM).

1969: TV-programmet "Fire steder i Norge", lages av NRK-mannen og senere SV-politikeren Stein Ørnhøi. Det gjøres opptak fra fire årstider i Myken; vinter, vår, sommer og høst. Fotograf er Erik Karlsen.(HMH).

1970, 20.7: Voldsomt tordenvær. Uværet raste i 3 timer, og lynet slo ned på Storskjæret med et voldsomt brak. Kyrre Hanssen var på fyret og opplevde at vinden smadret et av de småruta vinduene i kjøkkenet. Ragnhild Reiertsen var i Bodø og kunne se uværet mot sørvest.

1971, 4.11: Storflo og vindstille på Myken. Floa gikk så høyt at Western, som lå ved Western-kaiet, hadde hele kvitrekka synlig over kaikanten; snettj'æ hans Alf Nygård, som hang i vinda på Alf Nygårdkaiet, flødde full; Paul Nygård (f.1933), det sto vann over golvet i Grønnbrygga hans Halfdan: sjøen gikk helt oppunder portene til Fyrnaustet, og på Hella gikk sjøen ca. 1 meter innunder Sivert Hansanaustet (Konradnaustet), regnet fra NV-hjørnet, både nord- og austover.  Kilde: PN.

1972: Fiskebruket bygger salteri (HMH).

1972: Veien forlenges i forbindelse med bygging av ny skole og lærerbolig (HMH). 

1972, desember: Den første plastsjarken på Myken. Kolbjørn Lunheim kjøper en Malo-sjark på 28 fot i Kristiansund og kaller den "Mykengutt". Se Mykengutt N-31-R.

1973, 31.8: Den nye, 9-årige skolen innvies. Lærerboligen ferdigstilles seinere samme år- (MH).

1973, 1.11: Posten. Myken poståpneri får betegnelsen underpostkontor (PM).

1974, 16.1: Postkontoret flyttes fra ”Utheim” til ”Innheim” (HE). (LOE sier 1973)???

1974, sommeren: Fyret automatiseres. Siste fyrmester er Emil J. Persson fra Røst (NF).

1975: Myken Fiskexport anskaffer truck (LOE).

1975: UL "Dragsug" søker kommunen om å få kjøpe eller leie tomt til ungdomshus på kommunens eiendom ved skola, men får avslag. Kommunestyret henstiller til skolestyret om å frigi skola på Myken til ungdomsaktiviterer pga. spesielle forhold som en mener er i Myken da stedet ikke har ungdomslokale. Poliikerne mener at det er økonomisk ufornuftig å bygge annet forsamlingshus nå, når stedet har fått ny skole. (NP)

1976: Innbyggere: Mykens folketall er 123 personer. Kilde: Rolf Arild Bjørklund, som het Pettersen da han bodde på Myken.

1976, 17.5: 104 personer deltar i 17. mai-toget på Myken, fra nyskolen til gammel- skolen. Ifølge Rolf Arild Bjørklund, som da bodde på Myken og hadde etternavnet Pettersen, bodde det 123 personer på Myken dette året.

1976, 20.6: Veibygging. Referat fra grendemøte som behandlet Rødøy kommunes generalplan viser at det foreligger lokale planer om forlengelse av veien til boliger som er oppført eller planlegges på nordenden av øya, forlengelse av veien til området sør for Ramnkloa for å gi plass til hjeller, videre et boligområde på østsiden av øya og at veien skulle sluttes i ring så snart dette skulle utbygges. Møtet uttrykte ellers ønske om prioritert utbygging av vannforsyningen. Møtet gikk mot et forslag om hyttebygging på Sjurøya, og ville legge restriksjoner på hyttebygging ellers. Møteprotokollen er undertegnet av Emil Eliassen.

1976 ???: Veibygging: Veien forlenges fra gammalskola og innover til "Bakketun".

1976: "Stedet mot strømmen, Myken sju år etter"; Stein Ørnhøi gjør opptak til TV-programmet som en oppfølger av ”Fire steder i Norge” fra 1969. Fotograf også denne gangen er Erik Karlsen (BS).

1976, 27.12: TV-programmet "Stedet mot strømmen, Myken sju år etter”, sendes på TV.

1977, april: Myken får ny og tidsmessig butikk; Myken Handel åpner moderne landhandel (BS).

1977: Myken får tilført vann med brønnbåt, to laster med til sammen 320 kbm?

1977: Den første hurtigbåten i SDS, M/S "Rødøyløven", Saltens Dampskibsselskab, settes i drift i Rødøy-bassenget (BS).

1977, juni: Myken Fiskeeksport har påbegynt bygging av salteri (NP). 

1977, juli/aug:  Veien på Myken asfalteres, fra sanitetshuset til svingen sør på veien, pluss bakken ned til gammalbutikken. (NP i aug. -77). Myken var den første kretsen i Rødøy som fikk asfalt. Se også Infrastruktur og veibygging.

1977: Myken skole stengt pga. vannmangel. (vet noen hvor lenge?)

1977/78??: Edgar Lunheim legger ned gammalbutikken.

1978, 5.4: Må "Mykengutt" N-31-R forliser utenfor Mortsund i Lofoten. Skipperen Kolbjørn Lunheim (1939–1979) og Einar Risvik (f. 1933) overlever mens Randulf Olsen fra Nordnesøy omkommer (ELN). Se Mykengutt N-31-R.

1978, sommeren: Myken flyfotograferes av Fjellanger Widerøe. Det fotografiske materialet danner grunnlag for fotogrammetri som blir til det som senere kalles økonomisk kartverk (ØK) i målestokk 1:5000 (BS). Se 1979??

1978: Mkr "Mykenfisk" forlenges til 66 fot, 365 HK Caterpillar installeres (HLE).  Se Mykenfisk N-70-R.

1978, april: Myken Handel åpnes. Stedet får dermed en ny og tidsmessig landhandel.  (BS).

1978, 17.11: Kolbjørn Lunheim kjøper Mkr "Notfisk N-18-R", 50 fot, i Abelvær. Se {Notfisk N-18-R).

1978/79: Mkr  "Western" får radar og asdic instasllert (HMH). Se {Western N-70-R}.

1978/79, trolig i jul/aug: Uvanlig kraftig uvær med voldsomt tordenvær over Myken, antakelig jul/aug

1979 aug: Flyfotografering. Emil Eliassen jr. leier en Bodø-fotograf, Sigurd Mürer som blir fløyet til Myken av Ragnar Johnsen. Bildene resulterte i et prospektkort som blir solgt på Myken helt opp til i dag (RR/BS). Ole G. og Linda Sand har bilde av Myken med flaggene oppe (og klesvasken inne), i påvente av flyet. NB: Hagar mener året var 1978 og at dette årstallet står på fakturaen fra Mürer.

1979, 21.9: Kolbjørn Lunheim blir borte på havet. Kolbjørn (f. 1939), på seifiske i nord-Troms, faller på uforklarlig is overbord fra fiskebåten Mkr Notfisk N-18-R, og kona Emma (f. Nyheim i 1944) sitter tilbake med 5 mindreårige barn. De flytter sommeren 1980 til Emmas heimplass, Mårnes i Gildeskål (ELN). Ulykken var en stor tragedie, både for familien og for hele Myken, og markerer starten på et tiår med ulykker for Myken, med dødsfall, forlis, brann, konkurser og nedlegging av virksomheter (BS).

1980: M/kr "Western" får trålerbakk og bulk (HMH). Se Western N-70-R.

1980: Mkr ”Mykenfisk” henter 75 kbm vann til Myken, i Støtt (NP)

1980???: Telefonen på Myken automatiseres (HMH).

1981, 6.1: Mk "Western" forliser. Natt til den 6. februar 1981 forliser Mkr "Western", N-70-R,  med 7 mann ombord, 6 av dem fra Myken. Alle omkom, og 3 (???) av dem ble aldri funnet. Her er navnene på dem som omkom:

    • Arnt Larsen, Myken, f. 1962
    • Emil Elias Eliassen jr., Myken, skipper, f. 1927
    • Emil Hans Eliassen, Myken, f. 1964
    • Oddbjørn Reiertsen, Onøy/Myken, f. 1945 
    • Olav Agnar Risvik, Myken, f. 1962
    • Rolf Eliassen, Myken. f. 1958
    • Snorre Johansen, Konsvik i/strong Lurøy, f. 1942

Sammen med Kolbjørn Lunheim, som omkom på havet to år tidligere, finner du disse navnene på Minnestøtta på Nonshågen, som ble reist til 20-årsminnet i 2001.

Omfanget av denne tragedien ser en først når en tar et overblikk over hvem som mistet hvem: Hagar, som var gift med skipperen, mistet mann, to sønner og svigersønn. Dattera Ragnhild mistet mannen, som var far til to småjenter, faren sin og to brødre. Også de andre pårørende satt tilbake med stor sorg og savn. For samfunnet Myken var denne ulykken, sammen med Notfisk-ulykken bare 15 måneder tidligere, en katastrofe som Myken aldri kom over. Mange av de omkomne var ressurspesoner som betydde svært mye med sin innsats for stedet.
Forliset var ei stor ulykke for hele Myken og førte til stor fraflytting. I 1986 opplyste ordfører Bernt Arntsen til Nordlandsposten at folketallet på Myken var halvert siden 1981 (NP). Se Notfisk N-18-R og Western N-42-R.

1981, 23.6: Posen sender nytt 2-rings poststempel med tverrbjelke, til Myken (PM). (pga. utslitt stempel?)

1981, høsten: Boring etter vann gjennomført på Myken, med nedslående resultat. Ett hull er tørt, men det blir funnet vann i de andre (NP 1.9.1981). Etter uker med pumping kom det imidlertid saltvann i hullene, og boreprosjektet bel nedlagt.

1982, 28.3: Storfiske for Myken (HE).
 
1982: Mkr "Mykenfisk II", 76 fot med 545 HK MTU, leveres til Halfdan Eriksen (HLE).

1983 jan: Fiskebruket nedlagt og stengt. Fiskerne må levere fangster på Nordnesøy.

1983: Viggo Holmen overtar og starter opp fiskebruket, Myken Fiskeprodukter etableres (LOE).

1983: Prosjektarbeid for vannverk utsettes. Det va meningen å engasjere Prosjektering A/S, Bodø, til å planlegge et damprosjekt. Rådmann Hagland sier imidlertid at vannverksaken var falt ut ved siste budsjettbehandling. Det kan derfor søkes om statstilskudd, men anleggsarbeider kan ikke startes i inneværende år.

1983: Fiskebruket selges. Lauritz Eliassen solgte dette året Fiskebruket til Viggo Holmen fra Selvær, som samme år starter Myken Fiskeprodukter (LOE).

1984: Myken Fiskeoppdrett etableres av Viggo Holmen, som driver med oppdrett av laks, fra til 1987 (LOE).

1985, 25.7: Ole Rystad omkommer i arbeidsulykke. Ole Rystad, eldste sønn av Karen og Albert Rystad, er på ferie på Myken. Da han skal male røstveggen mot sørvest på Karenstua, kommer han borti de uisolerte strømledningene og bllir drept. Rødøy-Lurøy Kraftverk var på det tidspunktet i gang med å skifte ut strøminntak med uisolerte ledninger, men hadde ikke kommet til Karenstua ennå. Enka etter Ole, Marta f. Lunheim i 1941, sitter igjen med to barn på 16 og 19 år. (BS).

1985: Myken Handel legges ned. Hagar Eliassen og dattera Ragnhild innstiller driften av butikken og flytter til Sandnessjøen. (BS).

1986: Innbyggere. Ordfører Bernt Arntsen sier til Nordlandsposten at folketallet på Myken er halvert siden 1981 (NP).

1986: Fiskebruket brenner ned. Den kulturhistorisk sett meget verdifulle Fiskebrygga, som ble flyttet fra Lille Gårdsøy i Beisvær i Nordnesøy da handelshuset Krüger i Bergen etablerte fiskebruk på Myken i 1886, går tapt i brann etter 100 år (BS). Brannårsaken var visstnok i det elektriske anlegget. Mer om brygga og virksomheten der finner du under Den gamle fiskebrygga.

1986: Vannforsyning. Kommunen monterer semaforanlegg på Statsbrønnen slik at vannet til abonnentene blir pumpet inn på rørnettet med trykk. Kommunen fakturerer
våren 1987 tilknytningsavgift på kr. 3 000 og begynner fra samme tid å innkassere vannavgift fra følgende abonnenter: Ragnvald Risvik, Kjell Andreassen, Edith Gabrielsen og Myken Forsamlingshus (kilde: Robert Storheil, Teknisk Etat).
Se Statsbrønnen.

1986: Myken Helselag og Velforening stiftes, med formål å søke om midler til bygging av nytt butikklokale (KG/BS).

1986: Jordskjelv merkes på Myken??? Skal ha skjedd ved Isdammen, året etter at Myken Handel stengte. (RR, EJE).

1986: Myken Helselag og Velforening stiftes. Formålet med foreningen var i første rekke å søke om midler til bygging av nytt butikklokale (KG/BS). Mer om foreningen under Foreningsliv, se Myken Helselag og Velforening.

1987, sommeren: Flyfotografering av Myken gjennomføres av Fellanger Widerøe. En lang rekke skråfotos ble tatt og seinere tilbudt for salg til Myken-folk. (BS)

1987: Fiskeoppdrettet går konkurs. Laksoppdrettet, som ble startet av Viggo Holmen i 1984 blir i 1987 rammet av hitrasyken og går konkurs (LOE).

1988: Gjenreisingen av fiskebruket tar til (BS). Se Fiskebrygga.

1988: Ny butikk bygges på dugnad. Det var trolig i april 1988 at Myken igjen fikk butikk, denne gangen som filial av J. Hansen A/S på Tonnes. Butikken ble satt opp på dugnad i regi av Velforeningen, med stor innsats fra spinnesiden og Sigmund Gabrielsen. (SG, KG, BS). Se Odinplassen eller Petrabutikken.

1988, mai: Den nye "doktorbåten", MS "Rødøyfjord" tas i bruk. Samtiidig går Helsehuset ut av bruk som legekontor idet doktorbåten skal brukes når det er "kontordag" på Myken (ELN)

1988, 3.6: Bjørn Skauge flytter til Myken (BS)

1988, sommeren: Innbyggertallet er 38 (BS).

1988: Mai-Laks AS etableres. Viggo Holmen starter nytt fiskeoppdrett i navnet Mai-Laks AS, og driver dette til konkursen i 1990. (BS).

1988: Fiskebruket anskaffer PC til bruk for regnskap, råfisksedler mm. (BS).

1988/89, årsskiftet: Innbyggertallet er 40

1989: Myken Småbåtbyggeri etableres. Bjørn Skauge, som flyttet til Myken fra Oslo til Myken året før, bygger båtbyggeri og etablerer personlig foretak med bl.a. bygging og reparasjon av båter samt konsulentvirksomhet på firmaattesten. Den viktigste aktiviteten besto etter hvert i å dokumentere (måle opp og lage arbeidstegninger) til eldre, klinkbygde ro- og seilbåter, mest for De Sandvigske Samlinger Maihaugen, Lillehammer. BS har også laget arbeidstegningene til nordlandsjekta "Brødrene" på 70 fot (21,7 m), som ble søsatt i 1995 og er hjemmehørende i Melbu i Vesterålen. Båtbyggeriet, som ble nedlagt i 2007, finner du under Utheim.

1989: Myken får landingslys til helikopterflyplass, på skoleplassen. (BS).

1989, høsten: Myken skole stenger pga mangel på elever (BS).

1989: Bevaringsfond. Myken Helselag og Velforening oppretter bevaringsfond med formål å ta vare på den gamle bebyggelsen på Myken (BS).

1989: SDS blir oppkjøpt av OVDS, som dermed overtar rutetrafikken med båt på Helgeland og dermed Myken (BS)

1989, høsten: Oplæring i lodding og prøveproduksjon av kretskort for Telesafe AS i Heggedal (seinere Asker), gjennomføres (BS).

1989/90 ??? Arbeidet med å skaffe vannverk starter med Viggo Holmen og Bjørn Skauge i en ”hurtigarbeidende komité”, utpekt av Myken Helselag og Velforening.

1990: Det gjenreiste fiskebruket tas i bruk av Viggo Holmen (BS).

1990, 1.3: Myken Elektronikk AS etableres, på initiativ fra Bjørn Skauge (f. 1938). Etter en vellykket prøveproduksjon høsten 1989 starter bedriften opp sin virksomhet, som kommer til å vare helt til nedleggelsen i 2004. Mer under
Myken Elektronikk.

1990, siste helga i mai: Båttreff på Myken arrangeres av Rødøy kystlag, i samarbeid med lokale krefter (BS)..

1990, august: Aina Thommesen fra Konsvik bosetter seg på Myken, med barna May Vicky og Sten Kevin. Hun leier først 2. etg. i lærerboligen, men i 1996 kjøper seinere "Paulhuset", som hun kaller "Maurtua" (BS).

1990, 1.10: Myken Fiskeprodukter går konkurs. Konkursbegjæring blir innlevert 17.10.1990 (BS).

1991, januar: A/S Br. Hoff, Jektvik, overtar fiskebruket, i første omgang på leiebasis (BS).

1991, februar: Svært godt torskefiske for Myken. En enmannsbåt med tre juksamaskiner kommer inn med 1800 kg torsk, noe som betegnes som ny rekord (NP).

1991: Mai-Laks A/S begjærer seg konkurs, som følge av konkursen i Adeco A/S, Bodø (BS).

1991, mai: Nova Sea A/S, Lovund, Steinar Olaissen, overtar fiskeoppdrettet, i første omgang på leiebasis. Etableres senere som Myken Sjøfarm AS, med Nova Sea A/S i Lovund som største aksjonær (BS).

1991: Rødøy kommune kjøper ”Rio”, tidligere "Margaret-huset", seinere "Riohuset", for å ha husvære for ansatte ved teknisk etat på Myken-besøk samt med tanke på utleie. (BS)

1991, 8.–9. juni: Båttreff for andre år på rad. (kompletteres)

1991, juni: Myken Småbåtbyggeri leverer superlett kano på 12 fot, vekt 7,4 kg (BS). ???

1991, august: Skolen starter opp igjen med to elever (BS).

1991: Strømkabelen går av og Myken er uten strøm i ca. ett døgn, til RLK sender utover et mobilt aggregat som omgående blir satt i drift. Kabelen blir reparert og strømmen påkoplet etter ca. ?? døgn.

1991, september: Oppussing av diverse bygninger, med utgangspunkt i et AMO-kurs som er støttet av Aetat (tidligere Arbeidsformidlinmgen) og  ledet av Bjørn Skauge, påbegynnes. Oppgavene er: Myken fyr (riving kjøkken), Rorbua alias Per-fjøsen (nytt tak), Forsamlingshuset (påbygg med entré og WC), Lyshuset (ny ytterkledning mot N, maling) og Sanitetshuset/Gammaskola (div. reparasjon, maling) (BS).

1991, november: Nytt nødstrømsaggregat på 120 KW installeres (BS).

1991, desember: Ny veibelysning med fotoceller monteres (BS).

1991/92 årsskiftet: Innbyggertall: 51

1992: Helge Eriksen 
inngår leieavtale om Myken fyr, med Kystverket.

1992, juli: Det nye vannverket påbegynnes. Anleggsarbeidene for det nye avsaltingsanlegg for sjøvann starter (BS).

1992: Myken fiskarlag legger ut fortøyning med 6 bøyer i Vestersundet (BS).

1992, september: Fiskebruket overtas formelt av A/S Br. Hoff, Jektvik (BS).

1992, desember: De første abonnentene tilkoples vannverket (BS).

1993, januar: De siste abonnentene blir tilkoplet vannverket (BS).

1993, april: Myken Elektronikk passerer to millioner kroner i omsetning siden starten i 1990 (BS).

1993, 3.5: Myken Vannverk åpnes offisielt av ordfører Bernt Arntsen. Kommunen inviterer til festmiddag for alle innbyggere, på skolen, med 52 til bords (BS).

1993, 14.6: Myken Fyr som "fyrhotell" åpnes offisielt av ordfører Bernt Arntsen. Det serveres festmiddag på fyret for inviterte gjester (BS).

1993, juni: NRK lager "Norge Rundt-program". NRK Nordland v/Lisbet Kristine Hansen gjør opptak omkring Myken Elektronikk AS (BS).
 
1993, juli: "Norge Rundt" om Myken Elektronikk vises (BS).

1993/94, årsskiftet: Folketall: 46.

1994: Nova Seas laksoppdrett flyttes
til ny lokalitet i Sørfjorden (BS).

1994: Første malekurs på Myken, under ledelse av Kari Gautneb (BS).

1994, sommeren: Innbyggertall: 44.

1994, september: EU-avstemningen viser 100 % NEI på Myken (BS).

1994/95, årsskiftet: Folketall: 40

1995, 4.3: Stiftelsen Gamle Myken etableres
 av Gro Bygdevoll og Bjørn Skauge, med formål å ta vare på Mykens gamle yggelse og kulturhistorie (BS).

1995, sommeren: Slektsstevne for etterkommere av Adolf og Hanna Hanssen, med ca. 110 tilreisende (BS).

1996, 6.8: Tvungen renovasjon innføres på Myken (BS).

1996, august: Første skrivekurs på Myken, under ledelse av Inga E. Næss (BS).

1996, 25.11: Rødøy-ringen, byttering for Rødøy, offisielt åpnet på Myken Fyr, under en samling i idégruppen "Idé R" (BS). Bytteringen fungerte bare i ca. to år. Medlemsbladet "Byttenytt" ble utgitt på Myken i 1996 (redigert av Bjørn
Skauge), deretter i Tjongsfjorden (redigert av Ottar Bjerkeli).

1996, 27.11: Renovasjonsordningen utvides til å omfatte også glass (BS).

1996 desember: Enighet oppnås med J. Hansen AS, Tonnes, om fortsatt drift av filialen på Myken (BS).

1996, 24.1: Sørlykta elektrifiseres (BS).

1996, 26.1: Bispevisitas på Myken. Biskop Øystein Larsen og prost Birger Bentzen holder gudstjeneste på Forsamlingshuset. De er ledsaget av bispinne Marit Larsen, sokneprest Per Bjerkeli og organist Onar Haugli med kone Anne Kristin (ELN).

1996, 1.5: Nordlandsjekta "Brødrene" besøker Myken, på vei til Bergen (BS).

1996, 28.7: Nordland Musikkfestuke arrangerer friluftskonsert på Jutøya, med Arctic Brass og Ottar "Big Hand" Johansen som hoved-attraksjoner, med god lokal hjelp. Ca 450 besøkende overværer konserten, som blir en ubetinget suksess (BS).

1996, august: Restaureringsarbeidet på Jægerbrygga startes opp (BS).

1996, august: Skolen starter opp med fem ??? elever hvorav tre i ungdomsskolen, fram til årsskiftet (BS/ELN).

1996: 20.8: Butikken (filial under J. Hansen AS, Tonnes) nedlegges (SG).

1996, okt/november: Sigmund Gabrielsen åpner "storkiosk", senere døpt "Sigmunds lille Bryggebutikk", på fiskebruket (SG).

1996/97 årsskiftet: Folketall: 39.

1997 6.3: Helle Eriksen Bygdevoll
kommer hjem fra Guatemala, nygift med mayaindianeren Tomás López (HEB).

1997, sommeren: Den nye MS "Rødøyløven" settes i i drift i Rødøy-bassenget, av OVDS (BS).

1997, sommeren: "Bibelen, båten og bedehuset" var mottoet bak et forslag fra Myken om at Rødøy kommunes bidrag til "Kulturminnestafetten 1997" skulle være Bedehusene i kommunen. Argumentet var at bedehusene langs kysten har utgjort en svært viktig del av kystens kulturhistorie (BS).

1997, juni: Myken Elektronikk passerer 6 millioner i samlet omsetning siden starten i 1990 (BS).

1997, juni–oktober: Restaureringsarbeidet på Jægerbrygga forsetter og arbeidet med Ragnvaldbrygga, Edgarfjøsen og rorbua (tidligere kalt "Per-fjøsen") påbegynnes (BS).

1997, 23.6: Myken fyr åpnes som "Fotefar mot nord" prosjekt, av fylkeskonservator Olav O. Forselv (BS).

1997, sommeren: Innbyggertall 39.

1997, juli: "Karenstua kafé og overnatting" startes av Helle Eriksen Bygdevoll og mannen Tomás López.

1997, 16.7: Opptakene for videofilmen "Til Myken"starter. Videoen lages av Jon Olav og Kirsti Voll, Hoveng Film & Video (BS).

1997, juli: En familie flytter til Myken, Halvard Thommesen og Helle Løver, etter å ha kjøpt Småhågan (BS).

1997, 13.8: Helge Eriksen og Gro Bygdevoll drar ut på 2-års seiltur med SY "Josefine" (BS).

1997, august: Myken skole stenger midlertidig, pga. mangel på elever (BS).

1997, oktober: Et samboerpar bosetter seg på Myken. Det er Kenneth Iversen og Hanne Fjelldal, som får arbeid på Elektronikken. De leier "Rio" av kommunen (BS).
 
1997/98, årsskiftet: Innbyggertall: 20

1998, 5–10.3: Vinteropptak til Myken-filmen
gjøres, av Hoveng Film & Video (BS).

1998, april: Myken Elektronikk passerer 7 mill. kroner i omsetning siden starten (BS).

1998, 21–28.4: Restaurering av Jægerbrygga fortsetter (BS).

1998, 22–25.4: Opptak til Myken-filmen, m/bl.a. fiske gjøres for Myken-filmen, v/Hoveng Film & Video (BS).

1998, 24.5: Dobbeltsidig reportasje i VG, fra "øy-paradiset" Myken i VG (BS).

1998, sommeren: Folketall: 32

1998, aug/sep: Henry Jakobsen og Anne Gro Gården
bosetter seg på Myken, med sønnen Arnt Benjamin, f. 6.8. samme år, og leier den største leiligheten i lærerboligen. (BS).

1998, oktober: Helle og Tomàs tar i mot ei au pair-jente fra Spania, Dolores, som blir på Myken til jul samme år (HEB).

1998, desember: TV2 gjør filmopptak på Myken til en film i Nadia Haznavous' serie "Jakten på det gode liv" med Ulf Skauge som hovedperson (BS).

1998/99 årsskiftet: Folketall: 29

1999, 1.3: Mykens postnummer endres
fra 8199 til 8183. Samtidig blir MYKEN fjernet fra poststemplet og erstattet med ”8186 TJONGSFJORDEN D” (MN).

1999, 2.3 ???: TV2 sender filmen om Ulf Skauge.

1999, 7.4: "Trivselsgruppa". Styret i Myken Elektronikk bevilger kr. 10.000 til den nyetablerte "Trivselsgruppa", som vil bruke pengene til forskjønnelse av Myken. Pengene ble bl. a. brukt til å bygge første del av "Odinplassen" foran den tidligere butikken og til innkjøp av utemøbler (BS).

1999, 25.4: Gro Bygdevoll og jentene Josefine og Bertine hjem fra Karibien med fly.

1999, 7.6: To kopplam kommer til Myken, til Josefine og Bertine. Det har ikke vært sauer på Myken på svært mange år (BS). Senere kom tre lam til Aina Thommesen (ELN).

1999, 13.6: Hest til Myken for første gang siden 1950; Vicky Thommesen får nordlandshesten "Brun" fra Lovund (BS).

1999, 18.6: Helge Eriksen hjem fra Karibien med fly. Han skal reise tilbake etter tre mnd.for å være en sesong til med S/Y "Josefine". (BS)

1999, 25.6: Bjarne og Eileen Rørdal leier ”Slettbakk” (også kalt Olafhuset), av kommunen og bosetter seg på Myken. (BS)

1999, sommeren: Folketall: 41

1999, august: Skolen gjenåpnes med to elever. (BS)

1999, høsten: Myken får nytt allmenningskai; et flytekai av betong, 42,5 meter langt. Det er Kystverket og Rødøy kommune som står bak tiltaket, som i første rekke er beregnet på fiskerne, men som også blir meget nyttig for sjøfarende turister. Se Allmenningskaiet. (BS)

1999, oktober: Aina Thommesen flytter tilbake til Konsvik, sammen med barna (BS).

1999, november: Tomàs og Helle får besøk av Tomàs’ søster Maria Lopez (13) fra Guatemala. Hun skal være på Myken i 3 mnd. og skal i denne tiden være elev ved skolen.(HEB)

1999/00, årsskiftet: Innbyggere: 33

2002, januar: Bergheim kjøpes av Henry Jacobsen og Anne Gro Gården (BS) men flytter inn først samme høst AGG).

2000: Etter at Einar Risvik solgte sjarken og Johan A. Nilssen ”la inn årene” er Myken for første gang i historien uten en eneste aktiv fisker. (BS)

 2000, 3.3: 10 år siden Myken Elektronikk AS ble etablert. Se 15.4.

2000, før påske: Det tidligere butikklokalet, som eies av Velforeningen, pusses opp på dugnad og tas i bruk som overnattingssted/gjestehus under navnet "Odinplassen", som egentlig er navnet på treplattingen utenfor. (BS)

2000, 15.4: Generalforsamling og 10 års jubileumslunch for Myken Elektronikk AS på Myken skole. Aksjonærer, tilsatte, tillitsvalgte og fastboende var invitert til feiringen. (BS).

2000, 15.4: Første overnatting på Odinplassen. (ELN)

2000, april: Almenningskaiet tas offisielt i bruk. (BS)

2000, 22.5–2.6: Stiftelsen Gamle Myken arrangerer kurs i antikvarisk restaurering, i samarbeid med Riksantikvaren. Byggmester Jarl Styve fra Haugesund er instruktør for 8 deltakere fra Tromsø i nord til Mosjøen i sør. (BS)

2000, 18.6: Bjørn Skauge blir intervjuet av Leif-Erik Michaelsen, i radioprogrammet "Sølvsuper" (BS). 

2000, sommeren: Innbyggertall: 35

2000, 24.–30.7: "Kurs til Havs!" arrangerer skrivekurs for 9 deltakere, ledet av Inga E. Næss.

2000, 1.10: Mykens postnummer endres på nytt, nå fra 8183 til 8181 (MN).

2000, oktober: Branntilløp på Karenstua. Slukket i siste liten av BS, ved hjelp av fire pulverapparater (av BS).

2000, 1.11: Myken fyr blir fredet av Riksantikvaren (BS).

2000, desember, "Begheim": Henry Jakobsen og Anne Gro Gården m/fam. flytter inn i "Bergheim", tidligere kalt "Siverthuset". Huset overtas formelt i januar 2002 (BS).

2000/01, årsskiftet: Innbyggertall: 31

2001, januar: Rekordkulde på Myken
, -12,9° C registrert ved den meteorologiske stasjonen på Myken.

2001, 17.4: Lauritz brøytet veien for snø (!) (MH/LOE).

2001, 30.5: Et helikopter fra 330-skvadronen løfter minnestøtta fra skoleplassen til Nonshågen (BS).

2001, sommeren: Innbyggertall: 30

2001, 30.6: Hallvard Thommesen, Helle Løver og Wilhelm flytter til Kongsberg (ELN). Småhågan m/brygge og kai overtas som feriebolig av to familier fra Mo i Rana: Gro Nerdal og Ole-Martin Nerdal med barna Nora og Mikael, og Oddbjørg og Arnulf Stenvik med barna Ida, Thomas og Helge Bertin (BS).

2001, 15.7: Avduking av minnestøttea over omkomne på havet, på Nonshågen. Arrangementet ledes av sokneprest Knut Sønstegaard. ??? personer var til stede ved høytideligheten. (BS)

2001, 17.7: Postkontoret får tilbake MYKEN i poststemplet, etter både muntlig og skriftlig klage fra Myken (BS).

2001, 26.7: "Torebassenget", badebasseng for barn, 10.000 liter stort, åpnes ved Odinplassen. Investeringen er muliggjort takket være midler fra boet etter Tore Johan Skauge (BS).

2001, 2.8: Kenneth Iversen, samboeren Hanne Fjelldal og sønnen Vegard flytter til Herøy (ELN).

2001, august: Skolen starter opp, nå med fire elever. Nina Lyngstad fra Verdal begynner som lærer i 80% stilling (BS).

2001, august: Martinestua kjøpes av to familier fra Oslo og Asker; Jan Hellstrøm/Kerstin Marthinsen, Erik Drengsrud/Bodil Leidland (BS).

2001, 14.10: Formannskapet krever i brev til Kystverket at Slyngemoloen repareres omgående (BS).

2001, 9. og 11.11: Storstorm/orkan og stor oppgang på sundet. 50–60 meter av Slyngemoloen skades, ca. 35 steinblokker på opptil 5 tonn rives ut og flyttes flere meter innover i havna (US). Den 11.11. blir sensoren som måler sjøtemperaturen og som er montert på støtta i nordsundet, ødelagt (BS). Det bryter på Tørbeinskallen , som er 21 meter dyp (HLE).

2001/02, årsskiftet: Innbyggertall: 29

2002, sommeren: En av de beste sommerne i manns minne. Tore-bassenget utstyres med vedovn og blir sommerens store slager for ungene, med 23–25, opptil 29 grader i vannet BS).

2002, juni??? Helge Eriksen arrangerer seilkurs i Myken ???

2002, juni: Helgerud overtas av Magne og Ellinor Stenvik fra Mo i Rana, som endrer navnet på huset til Helgero (BS).

2002, sommeren: Jonny Knudsen og Rita f. Svenning tar i bruk Langstrandbrygga som fritidsbolig, etter avtale med eieren, Sigmund Gabrielsen. De setter i gang et stor og svært nødvendig arbeid med istandsetting, oppussing og modernisering. (BS)

2002, 3–9.6: Stiftelsen Gamle Myken arrangerer seminar i antikvarisk restaurering, med Edgarfjøsen som restaureringsobjekt (BS).

2002, 24.6: Bjørn Skauge kjøper Monsbrygga og redder den dermed fra riving (BS).

2002, 1.7: Restaureringen av Martinestua starter med Ulf og Bjørn Skauge som ansvarlige. (BS).

2002, sommeren: Det sveitsiske reisebyrået Langsamreisen, med Peter Luder og Sonja som ledere, kommer til Myken for første gang. Bor på fyret.

2002, juli/august: Slyngemoloen repareres ved at steinblokkene som hadde løsnet legges på plass og sikres ved hjelp av mellom 120 og 140 tonn spesialbetong (BS).

2002, 5.–11.8: ”Kurs til Havs!” arrangerer videregående skrivekurs på Myken, med 11 deltakere (BS).

2002, 13.8: Gro, Josefine og Bertine reiser til Gran Canaria for å bo og gå på skole der i et år (senere utvidet til 2 år). Samme dag reiser Maria til Alta for å studere, og Helle, Helge Nicolas og Vilde reiser til Bodø, alle for å bo sammen med Tomás, Helle for å studere sammen med Tomás. (BS).

2002, 2.9: Myken Småbåtbyggeri, Bjørn Skauge, tildeles blåskjellkonsesjon for dyrking av inntil 200 tonn blåskjell pr. år, på en lokalitet mellom Tennskjæret og Slyngemoloen (BS).

2002, 19.10: Pga. langvarig ordretørke vedtar ekstraordinær generalforsamling i Myken Elektronikk AS å legge ned den nåværende driften og selge bedriften til Ulf Skauge (BS).

2002, vinteren: Innbyggertall: 16

2003, sommeren: Gammalskola, som nå er ledig etter Myken Elektronikk, innredes og leies ut av Velforeningen som overnattingssted under navnet ”Gammalskola Overnatting”. Standarden er ganske lav; det mangler dusj – og møblene er stort sett lånt på bygda. (BS).

2003, sommeren: Martinestua tas i bruk etter omfattende rehabilitering (BS).

2003, sommeren: På nytt den beste sommeren i manns minne. (BS)

2003: Forsamlingshuset får installert oppvaskmaskin, finansiert av Nordland Fylkes Fiskarlag (BS).

2003, 28.7: Ekstraordinær generalforsamling i Myken Elektronikk AS stemmer ned Ulf Skauges forsøk på å overta bedriften. (BS)

2003, 20.9: Ny ekstraordinær generalforsamling i Myken Elektronikk AS vedtar å legge ned bedriften.

2004, vinteren: Innbyggertall: 14, utenom Helge, Ragnhild, Lars og Magnhild som var svært mye bortreist (BS).

2004, 17.6: Etter at ingen av de to interessentene greide å samle stemmer nok til å overta Myken Elektronikk AS, vedtar ekstraordinær generalforsamling den endelige nedleggingen av bedriften.

2004, 1.7: Brønnøysundregistrene bekrefter at Myken Elektronikk er slettet som foretak, 14 år og 3 mnd. etter oppstarten.

2004, primo juli: Telenors antennemast blir påbygd 15 meter for å kunne tjene som GSM-antenne.

2004, 8.7: Sigmund Gabrielsen kollapser og blir sendt til sykehus i Bodø med helikopter. Han returnerer noen dager seinere, på bedringens vei (BS).

2004, 25.7: 100-årsjubileum for Myken Forsamlingshus. Biskop Øystein Larsen holder prekenen for et fullsatt bedehus, med mange tilreisende. Hårek Hansen (f. 1953) lanserer et jubileumshefte som tar for seg husets historie siden starten i 1904 (BS).

2004, 16.8 (1.6?): Brødrene Hoff AS beslutter å legge ned fiskebruket i Jektvik samt mottakene på Nordnesøy og Myken.

2004, 17.8: Myken skole åpner igjen med 4 elever, én førsteklassing, én i ungdomsskola og to mellom. Lærere er Gro Bygdevoll og John Pedersen fra Mo. (BS).

2004, høsten: Seløyfisk på Herøy leier fiskemottaket i en kort periode, med tanke på kjøp (BS).

2004, november: Modolf Sjøset Pelagic, Træna, leier fiskemottaket for en periode på ett år, med tanke på eventuelt framtidig kjøp. Ryktene sier at det er Sparebanken Rana som er utleier. (BS).

2004, 16.12, natt til: Halvparten av ”overtaket” på Martinestua blåser av i stormen ”Gurine”, og blir liggende mellom huset og plassen ved Gammalskola.

2005, januar: Innbyggertalll:14, utenom Helge, Ragnhild, Alfhild, Haldis, Lars og Magnhild, som var svært mye bortreist (BS).

2005, 11.1, natt til: Orkanen ”Hårek” rammer Myken. Fordi strømmen gikk, ble det ikke registrert vindstyrke, men den lå trolig langt over orkan
     • Martinestua får det provisoriske taket og det gamle taket med leåser revet av, slik at de tre soverommene står åpne mot himmelen, i regnet
    • Monsbrygga blåser ned, etter å ha stått på Myken i 104 år
    • Lekehuset 'Bertinestua' blir blåst helt til 'Rio', nå 'Riohuset') og knust underveis
    • Det oppstår flere mindre skader som nedrevne gjerder, ytterkledning, takstein mm
    • Myken-skiltet som Ulf hadde laget noe år tidligere, blåser ned og ødelegges (BS)

2005, 6.2: Årsmøte i Myken Helselag og Velforening vedtar enstemmig å endre foreningens navn til Myken Vel. Dette bllir imidlertid ikke meddelt Enhetsregisteret i Brønnøysund, slik at foreningen i 2009 fortsatt heter Myken Helselag og Velforening. (BS).

2005, juli: Yngve Ness og Birgit Soleng kjøper Småhågan (BS).

2005, 24.10: Sigmunds lille Bryggebutikk åpner i Myken Handel, etter å ha holdt til i fiskebrygga siden okt./nov. 1996. Lokalene disponeres av Myken Vel, etter en avtale med eieren, Hagar Eliassen (BS).

2005, 1.11: Etter vedtak i Myken Helselag og Velforening setter Butikken prisene opp med 10 %, for å dekke utgifter til driften, foreløpig som en prøveordning ut året (BS).

2005, 11.12: Orkanen ”Mona” besøker Myken, med en vindstyrke på 28 m/s (full storm) og kast opp til 40 m/s)(AGG). Takplatene på Maskinhuset, bortsett fra en, rives av og fyker helt opp til ”Rio”. Ellers bare mindre skader. (BS).

2005: 16.12: Fyret ble mørklegges pga. strømsvikt (BS).

2005, 22.12: Strømkabelen til fyret kortslutter slik at den begynner å brenne, både på heimlandet og Jutøya. Kraftverket forsøker forgjeves å reparere 23.12. Seinere blir det koplet til et bensinaggregat som skal lade batteriene, men det oppstår problemer, først med likeretteren, seinere med motoren. (BS),

2006, 10.1: Fyret er fortsatt slokt etter problemene som oppsto 22.12 (BS).

2006, 10.1: Innbyggertall; Bjarne og Eileen, Sigmund og Kjellaug, Henry og Anne Gro, Arnt og Eirik, Gro og Bertine, Lauritz, John, Johan og Emma, Bjørn, Ulf = 16 + Haldis og Avhild som er bortreist for vinteren = 18.

2006, 11–12.1: Full SV storm (uten navn) for Myken. Storms styrke var det siste vindmåleren registrerte før strømmen gikk, og da stanset den fordi den er avhengig av nettspenning. LOE m.fl.mener at vinden økte utpå natta til 12.1, slik at det sannsynligvis var orkan. ”Butikken hans Johan” var nær ved å velte, og ble 12.1 sikret med støtter mot svill og raft (BS).

2006, 17.1–1?.1: Stormen ”Narve” hindrer båtanløp på Myken på fra tir 17.1 til ???. Men ”Rødøyløven” kom med post 18.1 ettermiddag (!).

2006, 19.1: Fyret fortsatt slokt (BS).

2006, 4.5: Western-saken. Et enstemmig storting vedtar å bevilge 7 MNOK til ny etterforskning av MK ”Western”s forlis i 1981 (BS).

2006, juli eller før ????: Sigmund legger ned driften av butikken i Myken handel, og innbyggerne blir dermed henvist til å bestille dagligvarer fra fastlandet. (BS)

2006, juli/august: Breiband utbygd til 6 abonnenter på Myken. De siste var Myken skole og Gro Bygdevoll, 21.8. (BS).

2006, 24.8: Atkomsten til rutebåtkaia endelig utbedret. Det dårlige kaistykket ble reparert ved at Helgeland Sparebank, som eier fiskebrygga og denne delen av kaia, bevilget kr. 50 000 til materialer, mot at arbeidet ble utført på dugnad. Mange personer har vært med på å ta et tak, særlig framheves Roald Jonassen og Lauritz Eliassen. Første kjøretøy brukte kaia 24.8.06, selv om den ytterste delen av dekket og rekkverket ikke var på plass (BS).

2006, 4.9: E-postavisa ”Myken-nytt” kommer ut med sitt første nummer, før navnet var oppfunnet, i form av en e-post til 33 addressater, som forteller at Anne Gro Gården har fått avtale om ”Post på kontrakt”, og at hun planlegger å drive butikk på Myken og ekspedere postkunder i samme lokale. (BS).
 
2006, 25.11: Anne Gro Gården åpner ”Myken Mat” i Myken Handel, som hun har fått leie på gunstige vilkår hos Hagar Eliassen. Se MN4.06. (BS).

2006, 31.12: Innbyggertall: Bjarne og Eileen, Sigmund og Kjellaug, Henry, Anne Gro, Arnt og Eirik, Lauritz, John1, Johan og Emma, Bjørn = 13 + Gro, Ulf, Haldis og Alfhild som er bortreist for vinteren = 17.
1sykemeldt nov/des, erstattet av Gro.   Kilde: BS

2007, vinteren: Dårlig vinterfiske også i år, mest pga. mangel på fiskere. (BS).

2007, april: Påsken ”blåser bort” i en tre dagers storm i den "stille" uke. (BS).

2007, april: Helge Eriksen får montert kran på kaia foran Grønnbrygga. (BS).

2007, ca. 1.5: Ola og Precy (Prescilona) fra Selje i Sogn/ Filippinene kommer til Myken med sine to sjarker, som de har omregistrert til Rødøy, for å bo på og fiske fra stedet en tid. De flytter, etter å ha bodd i tid på Odinplassen, inn i den største leiligheten i lærerboligen, som de har leid hos kommunen (BS).

2007, 4.6: Myken Mat åpner Internett-kafé. Kommunens kulturkontor ibbvilger samtidig søknad om støtte til PC, bokhylle og andre utgifter (BS).

2007, 7.6: Myken Mat tilknyttes vannverket med en 80 meter lang slange, samtidig som den tilkoples elektrisk med innlagt varmekabel. Det blir også foretatt diverse ekstraarbeider i butikken for å få vann i kjøkken og WC mm samt tilkopling av VV-tank. (BS).

2007, 7.6: Skolefjøsen får innlagt strøm. (BS).

2007, 9.6: Kurs i bruk av Internett i regi av Myken Mat. Lærer er Ola Arnfinn Loe fra Meløy, og deltakere er Emma, Lauritz, Bjørn og Anne Gro. (BS).

2007, 31.5–1.6: Nesøy skole på besøk hos skola på Myken. Både små- og storskola, ca. 30 elever pluss 5 voksne. Bodde på skola. (BS).

2007, 10–1.6: Besøk av Båsmoen skole; klassen til Nora på Helgero. Bodde på skola (BS).

2007, sommeren: Rådmann i Rødøy, Per A. Sperstad, slutter etter avtale med kommuneledelsen i stillingen etter 18 år. Han får 21 måneders etterlønn og to dager til å rydde kontoret. Skolesjef Kolbjørn Lorentzen blir konstituert i stillingen. (BS).

2007, august: Myken Fyr får hjemmeside, www.mykenfyr.no, laget av Christian Skauge. (BS).

2007, 9.9: Ola Austring tar sin til da største krabbefangst; 1217 kg på 100 teiner (BS).

2007, 26.9: Myken-nytt har 227 abonnenter (BS).

2007, juli: Krabbemottak på fiskemottaket; Ola Austring leverer første fangst, som sendes til HitraMat. (BS).

2007, sommeren???: Modolv Sjøset inngår avtale om kjøp av fiskemottaket (BS).

2007, 6.10: Verdensdagen for psykisk helse markeres over hele kommunen, med et innledende arrangement på Myken. 70–80 personer, av dem mange tilreisende rødøyfjerdinger, var til stede på Bedehuset der Kine Hellebust holdt konsert med Elias Blix som tema. Det ble også arrangert tur til Sørløkta, som er Mykens ”bit” av Polarsirkelløypa, for alle som ville delta. (BS).

2007, 20.11: Myken-nytt har 277 abonnenter (BS).

2007, 22.11: Alle utkomne Myken-nytt legges på Myken Fyrs hjemmeside og kan fra nå lastes ned derfra. (BS).

2007, 3.12: Myken Mat får bibilotekfilial, delvis finansiert over kommunens kulturbudsjett (BS).

2007, 31.12: Sigmund, på besøk på Myken, blir syk og sendes til Bodø i helikopter (BS).

2008, januar: Innbyggertall: 14; Bjarne og Eileen, Sigmund og Kjellaug, Henry og Anne Gro, Arnt, Eirik, Lauritz, Haldis, John, Emma, Bjørn, Ola og Precy (BS).

2008, medio februar: Myken-nytt får abonnent nr. 300 (BS).

2008, 14.2: Ola og Precy Austring får ei datter, Kristina Vanessa, på Nordlandssykehuset i Bodø (BS).

2008, mars: Myken Mat anskaffer steikovn som gjør det mulig å tilby nysteikte brød og andre bakervarer basert på halvsteikt, frosset råstoff (BS).

2008, 24.3 (2. påskedag): Sigmund Gabrielsen dør av kreft, ikke fullt 65 år gammel (BS).

2008, 1.4: Ny rådmann, Magne Haglund fra Skien, tiltrår (BS).

2008, 2.4: Sigmund begraves på frikirkegården i Engavågen (BS).

2008, 12.–13.4: Deler av vraket av Mkr ”Western” heves fra ca. 100 meters dyp på Trænfjorden, av Seløy Undervannsservice. De viktigste delene som blir tatt opp er motoren, maskinkeisingen og trålbakken. (BS).

2008, 30.6: Innbyggertall: 14; Bjarne og Eileen, Kjellaug, Henry og Anne Gro, Arnt, Eirik, Gro, Lauritz, John, Emma, Bjørn, Ulf, Ola og Precy = 15. (BS).

2008, 30.6: Dugnad med å legge 6 tonn kald-asfalt på veien, sendt av teknisk etat, gjennomføres under ledelse av Erik Drengsrud, Martinestua/Asker (BS).

2008, 5.7: D/S ”Børøysund” må pga. stiv kuling sløyfe det planlagte besøket på Myken på sin 100-års jubileumstur til Vesterålen (BS).

2008, 17.7: Årsmøtet i Myken Helselag og Velforening velger nytt styre:
Leder Gro Bygdevoll (Myken/Karenstua), kasserer Laila Nygård (Trondheim/Paulinehuset), sekretær Kåre Krane (Bærum/Solstad), web-ansvarlig Tom Arne Bergmann (Leirsund/Annestua) og styremedlem Anne Gro Gården (Myken/Bergheim). Anne Gro vil være kassererens ”forlengede arm” på Myken. (BS).

2008, 18.7: ”Butikken hans Johan” åpner dørene som ”museumsbutikk”, etter at Petter-Inge Pettersen fra Harstad, gift med Hanna Marie Lunheim, har overtatt bygningen og rehabilitert den i løpet av sommeren (BS).

2008, 2.9: Doktorbåten, MS ”Rødøyfjord” har første kontordag på Myken etter å ha vært ute av drift pga. delaminering 29.11.2007. (BS).

2008, 6.10: Verdensdagen for psykisk helse markeres over hele kommunen, med et innledende arrangement på Myken, der det var innlagt tur til Sørløkta, konsert på Forsamlingshuset med Ola Bremnes og middagsservering på skola, med mange tilreisende fra fjern og nær. (BS).

2008, ca. 1.12: Anne Gro Gården sier opp avtalen med Posten og informerer om at hun etter lang tids overveielse kommer til å flytte fra Myken, med begge ungene, i mars 2009. (AGG). Dette vil også medføre at skola må stenges, og at de to lærerne, som deler en stilling, mister jobben. (BS).

2008, 29.12: Ada Kvikstad Mathisen (25), på besøk på Myken sammen med tanta Ingrid Mathisen, som har kjøpt Dirikbua, antyder at hun kan tenke seg å drive butikk og post på Myken i 2009, da hun har et friår i studiene.

2008, 31.12, natta til: Orkanen Yngve over Myken. Takplatene på Annestua rives av, flyr over Småhaugene og parkeres mellom Isdammen og Sørbakken .(BS).

2008, 31.12: Innbyggertall; Bjarne og Eileen, Kjellaug, Henry og Anne Gro, Arnt, Eirik, Lauritz, Gro, Bjørn, Ulf = 11 + John = 12. (BS).

2009, 5.2: Ada Kvikstad Mathisen, som skal overta butikk og post etter Anne Gro Gården fra ca. 1.3, ankommer. Stor velkomst på kaia og påfølgende middag på Karenstua. (BS).

2009, april: Rehabilitering av Didrikbua begynner, med Dirk Westphal fra Tyskland som snekker (BS).

2009, april: Kystverket plasserer ut de siste av i alt 16 nye sjømerker på og omkring Myken (BS).

2009, 28.5: TV Helgeland sender første episode av filmserie om Myken. Serien, som hovedsakelig er laget av Jarl Sandholmen, må reduseres til 5 episoder fordi TV Helgeland nedlegges fra 1.6.

2010, 1.9: Hafsteinn Asgeirsson blir fast ekspeditør på Myken (BS).

2011, 22.3:  Navnløst uvær fra Vestlandet og nordover truer med å rive Gammalbutikken (Butikken hans Johan). Snarrådig innsats v/Ulf og Bjørn forhindrer at bygningen gikk over ende.

2011, natt til 2.6: Modolv Sjøset Fisk AS på Træna brenner ned til grunnen.

2011, 11.6: Sjøset begynner å ta mot fisk igjen, provisorisk, etter brannen.

 


Fant du feil, eller har du kommentarer, opplysninger og/eller bilder du mener bør være med? Ta kontakt på
tlf. 7509 6052 eller send e-post til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen .

Sist oppdatert ( søndag 05. april 2015 11:06 )  


Fant du feil, eller har du kommentarer, opplysninger og/eller bilder du mener bør være med? Ta kontakt på
tlf. 7509 6052 eller send e-post til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen .

Siste nytt

Vi jobber med å oppdatere innholdet på sidene. Blant annet innebærer dette en ny og forbedret gallerifunksjon som blant annet gir muligheter for å vise bildetekster. Du kan forstørre bildene og bla frem og vilbake med piltastene. Arbeidet vil ta noe tid, men vi er i gang!