Saganett

  • Forstørr
  • Standard skriftstørrelse
  • Forminsk

Mykens skolehistorie

E-post Skriv ut PDF
 
Lærermøte på Klokkergården på Rødøya, trolig i 1925. Helt bakerst ses Martinus Dombestein, som var lærer på Myken fra samme år. Foto: Ukjent
Klikk for å se større bilder!
Klikk for å se større bilder!
Klikk for å se større bilder!
Klikk for å se større bilder!
Klikk for å se større bilder!
Klikk for å se større bilder!
Klikk for å se større bilder!
Klikk for å se større bilder!
Klikk for å se større bilder!
Klikk for å se større bilder!
Klikk for å se større bilder!
Klikk for å se større bilder!
Klikk for å se større bilder!
Klikk for å se større bilder!
Klikk for å se større bilder!
Klikk for å se større bilder!
Klikk for å se større bilder!
Klikk for å se større bilder!
Klikk for å se større bilder!
Klikk for å se større bilder!
Klikk for å se større bilder!
Klikk for å se større bilder!
Klikk for å se større bilder!

MYKENS SKOLEHISTORIE


Om skolelovgivinga (skal skrives)


1835: Det begynte i det små –med sporadisk skolegang
Første gang Mykøen finnes i skoleprotokollen for Rødø, er i 1835. Allerede dette året var det skole på Myken, men bare i to uker.

Hvis du vil se oversikter over lærere og elever i de ulike periodene, søker du på Lærere og elever i søkefeltet øverst til venstre på Forsida. Deretter velger du artikkelen med ønsket periode.

1836 og 1837: Disse åra ble det ikke holdt skole. 

1838:  Dette året var det igjen 2 ukers skoletilbud.

1839: Ikke skole på Myken. 

1840: Dette året var det planlagt skole i 2 uker, men dette måtte avlyses på grunn av dårlig vær. Dette sier noe om problemene med å holde skole på Myken når læreren måtte reise både til og fra med ro-/seilbåt . Dette var jo lenge før det fantes motordrevne båter.

1841–1884: Skole på Høivåg på Rødøya
For å kunne gi et bedre skoletilbud til unger fra øyene, ble det fra 1841 organisert et felles skoletilbud i Høivåg på Rødøya. Unger helt ned til 8-årsalderen reiste fra Myken til Høivåg og ble innlosjert på internat??? eller hos familier i nærheten i skoletida, som varte i 2 - 3 uker1.
Denne ordninga skulle vare i over 40 år, til det fra 1885 ble omgangsskole på Myken.
1Der det er oppgitt 18 dager er dette trolig 3 uker fra man–t.o.m. lørdag, med søndagen fri.

1885: Myken får omgangsskole 
Etter hvert som folketallet og dermed antall unger på Myken økte, økte også kravet om skolegang på Myken. Rødøy skolestyre behandlet 9. juni 1884 et forslag fra Hans Jæger på Selsøyvik (sak 13/84) om at det skulle innvilges aftenskole på Myken (med 10 elever) og Valvær, to ganger om året, 3 uker hver gang, gjeldende fra 1885. Ordningen ble foreslått satt ut i livet som omgangsskole. Forslaget ble innvilget, og skolestyret bevilget kr. 100,– til gjennomføringen. Samtidig ble Hans Johansen, Myken, valgt som medlem av skolestyret for 2 år, fra 1885.

På samme møte ble det behandlet en søknad fra Hans Johansen om utskriving fra skolen av to av sine barn, og dette ble innvilget(!) Hans' bror, Elias Johansen, ble samtidig valgt som medlem av tilsynsnemnda for Høivåg skole på Rødøy.

Fra og med dette møtet skrives navnet på stedet MYKEN. Myken tilhørte da Tjongsfjordens distrikt med felles lærer og 27 + 6 unger (?). Kretsen måtte selv sørge for lærerskyss, helt til 1916. De segla til Nordnesøy for henting og avlevering; 3 mann hver gang (GD). Mer om omgangsskolen finner du under Lærere og elever 1885–1918.


1889: Bøtelegging av foreldre
Den 8. desember 1889 ble følgende mykenværinger, blant i alt 45 rødøyfjerdinger, ilagt mulkt for manglende frammøte til visitas, dvs. bispevisitas, på Rødøy:

• Johan Nilsen – for Martin og Hans 
• Elias Johansen – for Johan 
• Hans Johansen – for Adolf og Pauline
• Erik Trondsen – for Trond og Sofie
• Per Tomassen – for Petrine


1890:
Dette året var det 25 skolebarn på Myken og 454 i hele Rødøy. Kommunen ble etter den nye loven av 1889 delt i 13 skolekretser. Dette året ble det fra Myken søkt om at det ikke skal være skole de tre første månedene av året, på grunn av vinterfisket. Søknaden ble innvilget.


1891: Avstraffelse i skolen
Den 18. juni 1891 ble det på Myken et holdt et møte etter anmodning fra formannen i skolestyret og husfedrene i Mykens skolekrets. Møtet ble holdt for å velge nye tilsynsmenn, og for å uttale seg om børnetugt i skolen.
Her er et utdrag av referatet fra møtet:

Av husfedrene var kun 7 av 11 til stede, og utfallet av møtet var følgende:

1. Til tilsynsmann valgtes Johan Nilsen Myken, med 5 stemmer, ErikTrondsen med 6 stemmer og Isak Torrisen med 4 stemmer.
2. Med hensyn til bruk av børnetugt i skolen, falt uttalelsene forskjellig. Nogle var for tugt, andre imot tugt av hvilken som helst art og måte. Efter nogen diskusjon gikk kretsforsamlingen over til avstemming for å komme til et endelig resultat. Det ble derfor med majoritet besluttet at børnetugt i skolen skal anvendes på den måte at når det kjennes at barnet har fortjent legemlig straff, skulle en sådan anvendes med mygt ris og ikke kjepp, samt i overvær av minst en av tilsynsmennene til stede.
Hans Johansen Mygen som på en måte var imot tugt i skolen gikk til slutt over
(til) majoritetens forslag på den betingelse at det i nærværende krets-
forsamling ble besluttet hvor mange slag et barn skulle have og uttalte han
seg for et antall slag av fra 6 til 10 slag i barnets ende eller sæde.
Enstemmig besluttet og vedtaget.

Myggen den 18. juni 1891
(sign.)
Kilde: Notat etter Gunvor Dombestein

P.S. 33 år tidligere, dvs. i 1858. bestemte skolestyret at en fra da skulle å bruke stavemåten Myken. Det ser ut til at det tok tid før denne praksisen ble alminnelig!

Skoleordninga
Det er sannsynlig at skola helt fra starten ble holdt som todelt skole, slik at de yngste elevene hadde skole i en periode mens de eldste hadde fri, og omvendt. På Myken var det i hvert fall slik fra 1925, da Dombestein-perioden startet, at elevene vanligvis begynte i småskola det året de fylte 7 år. Fra 4. skoleår ble de flyttet opp i storskola, og gikk der de neste 4 åra, til de hadde fylt 14. Vanligvis ble ungene konfirmert den våren, og dermed var de ferdig med skolegangen på Myken. Fra 19?? ble det vanlig at ungene gikk et 8. skoleår, mye fordi det ble erkjent at de var i yngste laget til å bli konfirmert etter bare 7 års skolegang.

Lokaler som ble brukt til skole på Myken
I årenes løp ble det holdt skole i mange hus på Myken. Fra 1885 til 1916 var det skole hos Johan Nilsen, først i Perhågen, fra 1901 på Solbakken. Til sammen varte denne ordningen i imponerende 31 år (HE/GD). 


1916–1919: I denne perioden ble det holdt skole på forskjellige steder, på Bakeriet, i Andersstua, i Josefinestua (Odinstua) og på Forsamlingshuset.  


1919: Skolen får eget hus
I 1919 ble det tatt i bruk en nybygd skole, den vi nå kaller Gammalskola. Den var bygd av materialer fra Gammalkrambua, og tjente som skolebygning i 54 år. I 1973 ble den avløst av en ny og større skole, se Myken skole.

Notat fra skoleåret 1969–1970 v/BS: Hanne Eliassen husker at hun gikk det første skoleåret (1969–1970) på Forsamlingshuset og at klassen (Hanne, Olav Agnar og Arnt) deretter flyttet inn i sokkelen på Gammalskola. Hun mener at hun gikk der til nyskola åpnet høsten 1973. Sokkelen var da blitt innredet, noe den ikke var tidligere. 
Men hvor var de andre 8 elevene??? (Elin, Tor, Grete, Karin, Laila, Rolf, Jon Tore, Randi).


1973: Ny og større skole bygd
Dette kan du lese om under Nyskola.


1974: Planer om svømmebasseng gikk i vasken
I 1974 søkte samarbeidsutvalget skolestyret om å få bygge svømmebasseng ved skolen. Søknaden var begrunnet med "de klimatiske forhold". Søknaden ble imidlertid avslått, av økonomiske grunner (NP).


1975: Rødøyprosjektet
(kompletteres)
Ungdomsskolen tilbake til Myken.

De viktigste lærerne i Rødøyskolen (rettes/kompletteres)
I 1883 var det 3 lærere i Rødøy kommune, og i 1884 ble det søkt om en fjerde. Det er ikke mye som finnes av opplysninger om de tidligste lærerne.
Her er ei oppstilling av navn på lærere i skola i Rødøy, noen av dem var også på Myken:

18??18??: Klokker Nilsen 

18??18??: Rafael Røsok fra Sandø i Romsdal, f. 1846. Var også kirkesanger.

18??18??: Andreas Glad

18??18??: Hansen

18??18??: Johan Rasch fra Jektvik.

18??18??: Nygård fra Sørfjorden.

18851895: Guttorm Matias Knutsen Hagevik fra Selø el. Salø, Måløy?/Hagevik i Nordfjord? (HMH73), f. 1857. Hagevik var den første læreren etter at det ble fast omgangsskole på Myken i 1885. Hans bosted er først oppgitt til Rødøy, seinere til Kila, der han kjøpte et gårdsbruk som han fikk skjøte på i 1890. Han giftet seg ca. 1880 med Antonette Andrea Pareli Karlsdatter fra Telnes. 
Senere flyttet Hagevik til Kila i Tjongsfjorden. På Myken var han sannsynligvis bare i de to årlige 3-ukers-periodene det var skole. Lærer Hagevik har fortsatt etterkommere i Tjongsfjorden. (JMM).

18??–18??: Didriksen

1896/97 Andreas Liset: (1871–19??) fra Røvde på Sunnmøre. Eksamen fra Stord Lærarskule i 1893, var lærer i Herøy på Sunnmøre før han i 1895 kom til Rødøy. Han ble bare i ett år, allerede fra 1896 var han lærer på Stord. (NSF) .

18??–18?? Birgitte Jentoft fra eller i Nordnesøy?

18??–19??: Martin Mæland fra Trøndelag (HMH73)

18??18??: Ragnhild Wigen Stamnes, trolig trønder (GD)

1900–19? 1901? og 1904: Jon Ofstad, Johan Oftstad/Offstad? (en eller to personer?)

1900: Gabriel Slettvoll (vikar)

1905: Johan Gandval

1905–19??: Johan Sandvik (1974–1964) var fra Sandvika i Melfjorden. Han gikk på lærerskolen på Elverum ca. år 1900, og virket deretter som lærer i flere kretser i Rødøy, bl.a. var han lærer på Myken i ei årrekke. I 1919 fikk han en lærerpost i Grue i Hedmark (GD) og flyttet fra Rødøy med kone og barn (Kilde: Rødøykalenderen 2007). 

Sandvik skal ha vært en meget nøysom mann. Edgar Lunheim (1907–1980) fortalte til BS at han hadde hørt følgende om Sandvik: Da han kom til Myken omkring 1905, var alt han hadde med seg de klærne han sto og gikk i, en tollekniv og en kaffekjele. Han skar stump (brød) med tollekniven, kokte kaffe på kjelen og drakk kaffen av lokket. Sandvik har kvittert i postkvitteringsboka så seint som 26.4.1908.

191119??: Sverre Røsoch

191219??: Johan Rasch

19??19??: Kristian Nygård fra Sørfjorden (LOE)

19??19??: Eivind ???, var kjærest med Else Mathiesen f. 1910, ble info.sjef i Posten (LOE)

1921–1922: Hanna Dybvik fra Rødøy. Ble seinere gift med presten Ole Eidem

1922–1923: Ludvik Hoff fra Jektvik
1923–1924 Grimstad (GD), kanskje også 1924/25).
1925–1965 Martinus Andreas Dombestein fra Nordfjord (1902–1969).

 

Nyansettelser

På skolestyremøte 19. des. 1924 ble det i sak 5 behandlet ansettelse av lærer i Nesøy–Myken kretser. Det forelå søknad fra hele 83 søkere,
alle med lærereksamen. Det ble ansatt 5 lærere, bl.a. Martinus Dombestein, som virket på Myken fra vinteren 1925 til 1965 (GD).
Til å begynne med underviste Dombestein i perioder også på Nordnesøy. Regelen var tre uker på Myken, to uker på Nordnesøy, deretter omvendt.

For å holde kontakten med heimplassen, tok Dombestein en lærerstilling i Lefdahl/Bryggja i Nordfjord fra januar 1938. Det er uvisst hvor lenge han var der, men han kom tilbake til Myken før 1940.
I januar 1947 reiste Dombestein igjen til Nordfjord og var lærer på Davik skule til skoleårets slutt i 1948 (1½ år) (GD).

 

Andre lærere

Harald Aronsen, fra Borkenes (LOE)
Kristian Pettersen fra Tysfjord (LOE)
Berg (vikar) (LOE)
Stedal fra ???, bodde hos Nanna,(LOE) var lærer på slutten av 1960-tallet (Audhild, gift med Einar Helgaas)
Birkenes fra Østfold, bodde hos Maia og Hans Hansen (BS).
1962–1963? Elling Torseth (HMH)
1965–19?? Emma Helene Nyheim (f. 1944) fra Mårnes i Gildeskål, kom til Myken i 1965, for å overta som lærer etter Dombestein. Emma giftet seg i 1966
med Kolbjørn Lunheim, Myken, som døde i 1979, og i 1995 med Johan Arnt Nilsen, også fra Myken.
1969–2014 Vigdis Bøgh Kristensen (f. 1949 i Bærum) kom til Myken som lærer i 1969. Hun giftet seg året etter med Sivert Eriksen, Myken. Vigdis satt i ? år på fylkestinget som representant for Ap, fra 19??

1977–Gro Bygdevoll (f. 1955) fra Stavanger kom til Myken i 1974 og giftet seg året etter med Helge Eriksen, Myken. Etter endt lærerutdanning ble hun lærer, senere administrerende lærer på Myken, og har med noen avbrudd vært lærer på stedet siden 1977.

1992–1994 Henriette Bergstrøm (f. 1973) fra Sarpsborg, var lærer på Myken i to skoleår.
1996–1997 Inger Kathrine Seierstad (f. 1975) fra Larvik. 
2000–2001 Nina Lyngstad (f. 19 ) fra Verdal.
2004–2008 John Pedersen (f. 19 ) fra Vesterålen/Mo i Rana var lærer på Myken i skoleåret 2004/05 og rektor 2005–2008.


Oversikt over lærere og elever
Oversikter over lærere og elever samt vikarer i de forskjellige skoleårene, finner du under Lærere og elever, og under Handarbeidslærere.

De viktigste kildene til dette stoffet er Gunvor Dombestein (1907–2004),
Emma Lunheim Nilsen (f. 1944) og Gro Bygdevoll (f. 1955).


Usikre årstall og navn (skal flyttes)
Vet du noe om navnene nedenfor?
Klikk på "Send e-post" øverst til høyre og fortell! Klikk

- Bjørn? (etternavn ukjent), sønn av telegrafbestyreren på Tonnes og i Sandnessjøen.
- Arild Mikkelsen (Kilde: Eva Eliassen)
- Karin Eriksen, vikar når og hvor lenge?
- Kari Henriksen, Selfors, når var hun her, hvem bodde hun hos?
- Christoffer Larson, Stjørdal, f. 25.11.59, når var han her, hvem bodde han hos ?
- Steinar Alstad? (etternavn ukjent). Hadde samboer, var her i ett år (1983/84?)
- Ole Karlsen, Sandnessjøen, var hele året, ssv. 81/82 (samme år som Gro gikk siste desentraliserte år på lærerskola, var ferdig i 1983)
- Handarbeidslærer Sonja? gift med en fra Øresvik? Samme år som Morten Kvarme, dvs. 80/81 eller 81/82. Bodde hos Gro og Helge Eriksen. (GB). Bor i dag i Øresvik eller Bodø.
- Handarbeidslærer Solfrid...?, fra Stavanger? Bodde hos Gro og Helge Eriksen (GB).
- Handarbeidslærer Sonja, dansk, fungerte sammen med Harald Haraldsen (HåHå).
 


Fant du feil, eller har du kommentarer, opplysninger og/eller bilder du mener bør være med? Ta kontakt på
tlf. 7509 6052 eller send e-post til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen .

 

Sist oppdatert ( søndag 08. november 2015 18:46 )  


Fant du feil, eller har du kommentarer, opplysninger og/eller bilder du mener bør være med? Ta kontakt på
tlf. 7509 6052 eller send e-post til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen .

Siste nytt

Har du bilder eller annen informasjon? Dersom du sitter på gamle (eller nyere) bilder fra Myken er vi svært takknemlige om vi kan få bruke disse på nettsiden. Send oss gjerne bilder på post@saganett.no, eller ta kontakt dersom du trenger hjelp til scanning av bilder.