GetTitle

  • Veien med skjellsand i 96x
  • en iherdig dugnadsgjeng 2008
  • roar går tur med hompetussa 2008
  • sekken med asfalt flyttes 2008
  • veien sees bak liv harald xxxx og xxx hanssen 19xx

Veien på Myken
Det var kanskje Ingrid (Ninni) Petrine Skauge f. Eliassen (1909 - 1998) som begynte veibygginga på Myken. Hun var bare jentungen da hun fikk med seg noen venninner, rodde til Færøyvalen der de fylte bøtter og spann med skjellsand som de la på den gjørmete stien som fantes fra før, fra "Heimgår'n" og sørover. Da mannfolka så hvor fint det ble, dro de mann av huse og hentet mer sand, slik at hele veien etter hvert ble en kvit skjellsandvei. Se bildene.

I 1937 ble veien forlenget fra Hjorten og sørover til Andersbua/Brasethbua/Lars Nilssenbua.

Høsten 1939 garanterte Rødøy kommunestyre i sak 352 for distriktsbidraget på
kr. 333,-, i forbindelse med at Staten hadde bevilget kr. 3000.- til fiskeværvei på
Myken for 1939 - 40. Dette framgår av en kopi av møtereferatet. Det er imidlertid usikkert om veiarbeidet kom i gang i 1940, pga. krigsutbruddet.

På 1940-tallet ble veien forlenget til Perfjøsen.

I 1945 eller 1946 ble veien forlenget forbi Perfjøsen til Isrenna (NH).
Les om ei nestenulykke i denne forindelsen, under Vesterheim.

Inntil 1948 gikk veien "sør" for Solbakken over haugen (se bilde til h. der du skimter Solbakken i bakgrunnen), forbi Adolfstua, Mathiasstua og Bakeriet der det sto før, til Den gamle fiskebrygga og Dampskipskaia. I 1948/49 ble det sprengt en skjæring nedenfor Nonshågen, og den nåværende traseen lagt. Dette førte til at Nilssen-familien på Solbakken måtte flytte uthuset sitt, se bilde under Solbakken.

I 1950 (SG) ble veien sørover til Isrenna bygd. Martin Solheim fra Tjongsfjorden brukte da hest i arbeidet (SG). Såvidt vites er dette eneste gang det har vært hest på Myken før Aina Thommesen hadde hest i en periode fra 1999 (BS/SG).

I 1964 ble isrenna revet??? og veien forlenget til Isdammen (BS/HMH73)

I 1972 ble veien ytterligere forlenget i forbindelse med bygging av ny skole og lærerbolig (HMH73).

I 1976 ble det bygd vei fra Gammalskola forbi Bakketun og til det planlagte Helgerud
(seinere Helgero).

Veien, som hadde fyllkesveinummer 438, ble asfaltert sommeren 1977 (NP i aug. 77), fra Gammalskola til og med svingen i sør. Myken var den første kretsen i Rødøy som fikk asfaltert vei.
Firmaet som la asfalten, hadde imidlertid for lite asfalt med seg, noe som resulterte i at en stor del av veien bare fikk ett og ikke to lag med asfalt. På grunn av dette begynte veien på 2000-tallet å gå i oppløsning, spesielt der det bare ble lagt ett lag asfalt (BS).

I 19?? ble veien omgjort til kommunal vei, og siden har den forfalt sterkt. Lokalutvalget søkte 14.6.2004 kommunen om å få lagt ny asfalt, både på den tidligere asfalterte veien og på de nye veistrekningene fram til skola og lengst nørdøst på øya. Søknaden ble avslått. Kommunen var imidlertid villig til å sende utover kald-asfalt,
slik at Myken-folket selv kunne reparere veien.
Mandag 30.6.2008 ble det arrangert stor dugnad, som besto i å fordele 6 tonn kaldasfalt på de verste hullene. Asfalten var skaffet av teknisk etat. Men det ble ikke nok! (BS).

Kortfattet oversikt over veibygging på Myken
Ca. 1918 Skolebarn hentet skjellsand i Færøyvalen og strødde den på den gjørmete
veien. Deretter begynte voksne å gjøre det samme, og veien ble mye
bedre å bruke.
1937 Veien forlenget fra fiskebruket til Anders-/Lars Nilssenbua
Tidligere gikk veien over hågen må skrives om xxxxxxxxxxxxxxxxx
nærmest Adolfstua, langs det gamle "Bakeriet", som er flyttet og ned til
Fiskebruket. Deretter svingte veien opp til Utheim. Folk som skulle
lenger sørover, gikk gjerne opp til Utheim, derfra til venstre og inn på
myran, som de fulgte langs hågen til Isdammen. Nedenfor den var det ei
kløft det det var laet ei enkel "bru" av planker, slik at de kunne komme
til f.eks. Perfjøsen, som fortsatt står. Kløfta ble seinere fylt.
1940-tallet Veien forlenget til Perfjøsen
1945 el. -46 Forlenget til Isrenna (NH)
1948/49 Veien ble lagt om ved Solbakken ved at det ble spengt ei skjæring i
Nonshågen omtrent der Lyshuset står.
1954 (ca.) Isrenna omlagt og tilpasset buk av lastebil
1964 Forlenget til Isdammen? Isrenna revet?
1972 Forlenget til Nyskola, som ble tatt i bruk i 1973.
1976 Vei bygd fra Gammalskola forbi Bakketun og til det planlagte Helgerud
(seinere Helgero).
1977 Veien ble asfaltert fra Gammelskola til og med svingen lengst SV.

Myken-skiltet
Ulf Skauge laget og satte opp det første Myken-skiltet, trolig i 1997 (kilde: Knut Nygård). Skiltet var festet til xxxxxxx for varmekabler til vannledninger fra Vannverket.
Skiltet viser avstandene i meter til ulike bygninger mm. på Myken, og har fra første stund vært et yndet fotomotiv.
Skiltet ble ødelagt av orkanen Hårek, 11.1.2005. Nytt skilt ble satt opp sommeren 2008,

Myken Vel, ex-grønne penger mm ble brukt for å få Ulf til å lage et nytt skilt, som ble montert 31.7.2008. Broren Bjørn støpte det armerte fundamentet, som er festet med fire bolter i berget, og laget det firkantete røret av tre som skiltene er skrudd fast i, og som omslutter et 48 mm galvanisert stålrør. Kompletteres xxxxxxxxxx

Det nye skiltet står 5 meter lenger mot SV enn det første.

Alt. søkeord: Veien veibygging mykenskiltet skilt skilt veiskilt veiviser