GetTitle

 • Arkiv 00190b
 • Brev med segl 01
 • Brev med segl 02
 • Foto 28
 • Innheim 01 2003
 • Kort fra Selsøyvik 01
 • Kort fra Selsøyvik 02
 • Mygens Postaabnerie 01 1886
 • Mykens posthistorie 02 2004
 • Mykens posthistorie 03 2003
 • Posthistorie 02 1921
 • Posthuset på Myken
 • Postkort Myken 1915
 • Postkvitteringsbok 01 1886
 • Stemplet 11.2.12 scan0001


MYKENS POSTHISTORIE

går helt tilbake til 1869, da en mann med det imponerende navnet Matias Bonsack KroghTheting ble beskikket som postfører, med Myken som utgangspunkt (???sjekkes) til Rødøy, under vinterfisket, dvs. fra nyttår til påske. Båten som ble brukt, var en 4½ roms nordlandsbåt med årer og segl og et mannskap på 3 mann, postføreren inkludert.

Fra 1874 gikk postskyssen fra Myken, om Valvær til Selsøyvik og tilbake igjen.Emil Eliassen sr. (1889 - 1960), som selv var poståpner på Myken fra 1924 til han døde

i 1960, etterlot seg følgende notat:

"Post Notata

Postgangen til Myken begynte med seilbåt og Krog Teting¹ som postfører år 1869. Postgang hertil foregikk utelukkende under vinterfisket.

Krog Teting døde samme år av sykdom han pådrog seg under postføringen.

Hans Johansen overtok så postføringen efter førstnevnte samtidig som han blev beskikket poståpner år 1870.

Han førte så posten 13 år i sammenheng til og med år 1882 hvorefter Lars

Olsen Meløy overtok postføringen i 2 år 1883-84.

Så overtok Nils Helgesen Meløy postføringen i et år 1885 men blev avklaget av den daværende politi "Mozfeldt"² på grunn av udugelighet som sjømann.

I 1886 blev Hans Johansen postfører igjen i 2 år til og med 1887.

Derefter overtok Petter Johansen Ringen postføringen og fortsatte til og med 1893 da Helgelandskes D/S. selskap og Thorolf Kveldufsen³ fikk fast anløp her under vinterfisket, til og med 1898, da Saltens D/S. selskap overtok trafikken på Nordre Helgeland.

Elias Johansen blev beskikket poståpner her i 1889, efter at Hans Johansen fra sa seg arbeidet med posten grundet liten løn, og var poståpner i 32 år - indtil sin død i 1921."

¹Riktig navn og stavemåte er Matias Bonsack Krogh Theting, f. 1831 på Flatøy i Rødøy,

bosatt på Hemnes.

²Lensmann Birger Motzfeldt fungerte i Rødøy 1881 - 1888. Kilde: Bygdebok for Nesna.

³Riktig navn på skipet er D/S "Thorolf Kveldulfsøn".Avskrift i 2003: BS.Emil bygde trolig sitt notat på en mer fyldig orientering om postbefordringen til/fra Myken. Den finner du lenger nede, og den er vel verd å lese!

*****************

MYGEN poståpneri, på fiskeværet (Mygen) i Rødø prestegjeld, Nordre Helgeland fogderi, under Namsos postkontor, ble underholdt fra 1872 med virksomhet i fisketiden 1.1. - 31.3. hvert år. Sirk. 27, 2.11.1871.Poståpneriet ble fra 1.7.1886 lagt under Bodø postkontor. Sirk. 14, 25.6.1886.

Fra poststedsfortegnelsen 1892 ses navnet skrevet MYKEN.

Poståpneriet ble framtidig underholdt i den tiden stedet ble anløpt av dampskip (for tiden januar - august) i stedet for bare under fisketiden. Senere hele året. Sirk. 21, 7.6.1901.Ved innføring av postnummer i Norge fra 18.3.1968 fikk MYKEN tildelt postnr 8199.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.Postkontoret 8199 MYKEN ble lagt ned fra 1.9.1997. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 16, 30.6.1997.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk MYKEN nytt postnr. 8183.Fra 1.10.2000 fikk MYKEN nytt postnummer; 8181. Kilde: Posten salg og distribusjon.Datostempel av 2-rings type med tverrbjelker i indre ring ble tilsendt den 23.6.1881.

Kilde: Postmuseet, Maihaugen, LillehammerPoståpnere og postførere på Myken 1869-2004Navn m.m. Postfører varighet Poståpner varighet

Matias Bonsack Krogh Theting fra

Rødøy/Hemnesberget (1831-1870) 1869-1870 én sesong ??? 1869-1870 én sesong

Hans Johansen, Myken (1853-1939) 1870-1882 13 år 1870-1888 18 år

Lars Olsen, Meløy (18 - ) 1883-1884 2 år

Nils Helgesen, Meløy (18 - ) 1885-1886 én sesong

Hans Johansen, Myken (1853-1939) 1886-1887 2 år

Petter Johansen, Ringen (18- ) 1888-1893 5 år

Elias Johansen (1858-1921) 1889-1921 32 år

Helgelandske Dampskipsselskap AS 1893- 1898 5 år

Saltens Dampskibsselskab AS 1898-1989 91 år

Emil Eliassen sr, Myken (1889-1960) 1922-1924¹ 2 år

Gunvor Eliassen, g. Dombestein (1907-2004) 1924-1926¹ 1 år 8 mnd

Emil Eliassen sr, Myken (1889-1960) 1926-1960¹ +34 =36år

Lauritz Eliassen, Myken (f. 1929) 1960-1997 37 år

OVDS 1989-

Magnhild Nilssen, Myken (f. 1942) 1997-²¹Emil Eliassen hadde permisjon 31.3.1924 - 1.1.1926 mens han var i USA. Gunvor

Eliassen, senere g. Dombestein, fungerte som vikar i denne perioden (PM).

²Lauritz ble pensjonist 20.6.1996 men var sykmeldt vinteren 1996. Han var ansatt i

Posten til han ble friskmeldt tidlig i 1997. Magnhild var vikar under sykemeldingen og

overtok deretter stillingen som poståpner (LOE).

Magnhild Nilssen hadde permisjon 1.9.2003 - 31.8.2004. Anne Gro Gården og Emma

Lunheim Nilsen fungerte som vikarer i denne perioden (BS).Lang og tro tjeneste

Hvis vi slår sammen tjenestetidene for Hans Johansen (18 år), broren Elias Johansen (32 år), hans sønn Emil Eliassen (2 + 34 år), hans niese Gunvor Eliassen (2 år) og hans sønn Lauritz Eliassen (37 år), finner vi at medlemmer av samme familie utførte i alt 125 års sammenhengende tjeneste for Postverket på Myken.Postkontorer

Hvor Mathias Bonsack Krogh Theting betjente sine postkunder vites ikke. Men han

hadde særskilt lønn på kr. 20,00 som "postaabner".

Da Hans Johansen (1885 - 1939) i 1873 ble beskikket som postfører og poståpner var han bare 20 år gammel og bodde trolig fortsatt hos foreldrene. Det er sannsynlig at han ekspederte postkundene sine i "Gammalstua", som i så fall var Mykens første poståpneri.

Broren Elias Johansen, overtok som poståpner fra 7.1.1889. Han innredet poståpneri i sitt bolighus, "Inderberg". Der hadde han fra 1913 også telefon- og telegrafstasjon.

Etter at Elias døde i november 1921 overtok sønnen Emil som poståpner fra 1922. Han bodde på "Inderberg", og overtok naturlig nok både postkontor og rikstelefon.

Mens Emil var i USA to ganger, siste gang i åra 1924 - 1925, hadde som vikar sin niese Gunvor (1907 - 2004).

Etter at Emil var kommet tilbake, kjøpte i 1928/29 både fiskebruket og Utheim, og innredet da post- og telefonekspedisjon på Utheim.Lønn for postbefordring

Som det framgår av skrivelsen nedenfor, fikk Krogh Theting kr. 72 for reisen Selsøyvik - Valvær - Myken tur og retur med en 4½ rums båt.Årlig poståpnerlønn

Her er en oversikt over lønnsutviklingen innen postbefordringen:

1876 1889 1895 1901 1908 1913 1917 .

Spd. 5 kr. 30 kr. 60 kr. 100 kr. 200 kr. 250 kr. 400Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlertidig dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

"Postbefordringen

ved

Fiskeværet Myken

(forfatter og tidspunkt ukjent)

Lag fotnoter om feil årstall

Med communikationen fordums var det, som bekjendt, temmelig miserabelt og ikke

minst hva som angikk befordringen av post. Myken f. exp. blev "optat" som fiskevær aar 1858 - bortset fra, at stedet har været benyttet som saadant i den urgamle tid

da civilationen selvfølgelig stod paa et noksaa lavt nivaa. Men som antydet: i 1858 "optokes" stedet for ramme alvor som fiskevær, og ned gjennom 60-aarene var antallet av fiskere, fulstændig paa høide med nutidens. Man forsøkte derfor å¹ henlede det offentliges opmerksomhed paa dette fiskevær ved at sende det ene andragendet efter det andet til de respektive myndigheter med krav om politiorden, postbefordring etc. Ja ja, man "laante øret" til, hvad som angik orden i fiskeværet, selv om det i lang tid bare blev med det; men da det blev sendt andragende til "det kgl. norske regjerings postdepartement" om befordring av post, da naade forskrækkelsen over fiskernes "frekhet", "stormannsgalskap" m.m.m. høidepunktet. Men, man var begyndt å gnåle, holdt derfor ved, inntil endelig det ærede departement begyndte å forstaa, at det her var vist noget ædlere tilsteds en bare "frækhed". Det blev derfor behandlet paa steder som det "sig hør og bør"; bevilgningen blev givet og befordringen av posten blev sat i gang pr. baat (4½ rums) med 3 mand som postskyds under personlig ansvar for kun den enes vedkommende der da gikk under navnet "postfører"; derimot overtok selvfølgelig departementet hovedansvaret.

Postbefordringen for fiskeværet Myken begyndtes da, som anført, pr. baatskyds, med Myken som utgangspunkt og til Rødø aar 1869 av en Krogh Teting² fra Hemnesberget, der samtidig var ansatt som postaabner under befordringstiden - Januar, Februar og Mars - altsaa kun i vinterfisketiden - for en løn a Kr. 72.00 pr. tur og retur og løn som postaabner særskilt Kr. 20.00. Posten befordredes i disse 3 mnd. hver 14de dag. Ovennevnte postfører befordret posten kun denne ene vinter idet han under strabatser ved befordringen paadrog sig en haardnakket tyfus og hvorav han døde samme vinter.

Hans Johansen Myken blev derefter ansat postbefordrer og postaabner med samme løn henholdsvis Kr. 72 og Kr. 20.00 - i 1870 og inneha den stilling 13 aar i sammenhæng, ogsaa foreløpig stillingen som postfører hvorefter den blev befordret

av Lars Olsen Meløy i 2 aar. Det skal bemærkes, at fra 1874 blev posten befordert fra Myken, om Valvær og til Selsøvik og tilbake igjen.

Efter Lars Olsen blev Nils Helgesen Meløy ansat som postbefordrer, men blev, paa grund av udugelighet som sjømand avsat som saadan efterat ha befordret posten i ett aar. Hans Johansen Myken overtok da igjen postbefordringen, altsaa 1886 til og med 1887 og opsa da stillingen som saadan for altid. Fra 1888 ble da Petter Johansen Ringen i Rødø ansat som postbefordrer og inneha ha den stilling i 5 aar altsaa til og med 1893.

Nu begyndte der en ny æra i post…(-veien?, min anm.) idet Helgelandskes "Toralf Kveldulvsen"³ overtok postruten for Myken m. fl. steder, år 1894 til og med 1898; men for Mykens vedk. kun under vinterfisket - indtil Saaltens D/S. selskap overtok trafikken paa nordre Helgeland.

Elias Johansen Myken blev beskikket som postaabner ved Myken Postaabneri afterat Hans Johansen opsa sin stilling som saadan paa grund av forliten løn. Førstnevnte indeha da den stilling i 32 aar - indtil sin død 1921."Avskrift: BS 2003.

¹I originalmanuskriptet er det brukt både "aa" og "å", noe som tydet på at overgangen

fra "aa" til "å" var i full gang.

²Riktig navn og stavemåte er Matias Bonsack Krogh Theting, f. i Rødøy 1831.Poststemplet

var fra 1881 et såkalt datostempel av 2-rings type med tverrbjelker i indre ring, med navnet "MYKEN" (PM). Dette stemplet ble i 1915 sendt til reparasjon i Kristiania, og Myken brukte i mellomtida et såkalt hjelpestempel, et 4-rings ringstempel med nummer 832. Se postkortet til h., der dette stemplet er brukt. Datostemplet ble sendt tilbake til Myken fra Bodø 16.10.1915. I følge JoTh ble ringstempel nr 832 returnert til Kristiania 3.11.1915, 11 dager etter at postkortet til h. ble sendt.Postnummer til besvær

Postverket har siden postnummer ble innført i landet, greid det kunststykke å tildele lille Myken hele tre postnummer:

- 8199 - fra 19.3.1968 til 28.2.1999

- 8183 - fra 1.3.1999 til 30.9.2000

- 8181 - fra 1.10.2000

Tross skriftlig protest er det fortsatt 8181 som gjelder. Likevel brukes både 8199

og 8183 fortsatt av mange, både i og utenfor Myken. Og posten kommer fram likevel...Kampen om MYKEN i poststemplet

Fra 1.3.1999 fikk Myken nytt poststempel der det ikke lenger sto "MYKEN", men derimot "8186 TJONGSFJORDEN D". Dette førte til stor misnøye både blant fastboende og besøkende, og saken ble tatt opp med postsjef Ernst Eidem i Bodø, både muntlig og skriftlig. Dette førte til at saken ble tatt opp igjen i Posten sentralt, og fra 17.7.2001 fikk Myken nytt poststempel der det igjen står MYKEN.20.3.05 BS