GetTitle

  • Geografi 01 1917
  • Gjestekaia med Heløygutt
  • Sjurøya fra Johan Austadbua til Gammelskola 01 1920
  • kart nytt

GEOGRAFI

Posisjon
Myken ligger på 66.750 nordlig bredde og 12.483 østlig lengde.

Kart
- Kart i forbindelse med grunneierklæring i forbindelse med molobygginga, den
såkalte "Molokontrakten"
I forbindelse med den planlagte havneutbygginga i Myken fra 1901 ble det utarbeidet et kart over havna (se utsnitt på bilde til h.), som vedlegg til en grunneiererklæring. Kartet er uten proporsjoner og må studeres ut fra det.
Nederst på kartet står følgende tekst:
Dette er det kart som er påberåbt i vor erklæring av 5/9 1917 om grunnavståelse i anledning av havnearbeider i Myken.
Myken 5/2 1917
Hans Johansen, Elias Johansen, H. D. Nilssen, Erik Trondsen
Med samme forbehold som anført på grunneiereerklæringen.
Sandnessjøen 20/8 1917
P. M. Hansteen

- "Gångsforretninga"
I årene 1917-22 ble det holdt offentlig utskifting på Myken. I den forbindelse ble det utarbeidet et dokument på ?? sider som beskriver grenselinjer, eiendomsforhold, fsteavtaler mm., den såkalte "Gångsforretninga". Det ble også laget kart over alle øyene, se bilder til h.

- Økonomisk kartverk
Statens kartverk flyfotograferte Myken i 19??, som et ledd i utgivelsen av det
såkalte økonomiske kartverket, som er i målestokk 1:5000., Utsnittet til h. er hentet fra dette kartverket.

Stedsnavn i øyværet Myken
Det er utrolig mange stedsnavn selv på et lite område som Myken. Hittil er det er samlet inn i alt 176 navn, både på land og i sjøen. Her har du lista, med lokal uttale i høyre kolonne:

Utdrag av notat etter GD:
A. Namn heime på garden: (71/3 Fjøsbakken)
Norhella (landingsplass)
Sjulihaugen
Langtranten (nes)
Drakvikhaugen
Dørsteinsvika (namnet kjem av at dei i gamle dagar tok stein til søkke til seidorg, fordi steinen av sjøen var slepet).
Langreven (kløft i berget)
Daumannsreven (kjem av at dei fann ein dau mann der - omkring 1900 -.
Hørnlefsa (jordteig skapt som en lefse lagt i trekant)
Kontoret (berghola - med benk og bord av fjell - derav namnet)
Sørmyra, Heimermyra (iflg. MH ble forstavelsen heimer- brukt om noe som var
nærmest heime i forhold til noe annet)(BS).
Grythåjen (En gammel gryte med gjødselvatn i) (skal det være grytlågen?)
Båthågremsa (åker), Krokåkeren, Stuåkeren
Skjulihågkjønna (vatn), Langtrantkjønna
B. Holmer og Skjær:
Emårsøya (kjem av at Emåren har hatt sitt tilhold der - en sort måse)
Steinsholmen (En stor stein som ligg midt på holmen)
Håværkalven (En mindre del av øyene Håvær)
Måøyene (tilhold for måken) indre og ytre mellem dem er Måøykyla - et smalt sund mellem)
Indre og Ytre Bremholmen (kjem av at holmene er de aller ytterste mot havet - bremhestene) (ordet brem- kommer av gammalnorsk brim som betyr brenning) (BS)
Bremholmtarane (båer 3 stk.)
Farskrøve (holme)
Kammaren (fall)
Tennskjæret (holme)
Vassbrikholmen (sjøen brekker over dem når det er på det sværeste)
Kjørsøya-kalven (en del av Kjørsøya) har form av en kvelvet båt.
Emårsøyskjæra.
Ramnkloa (En smal landstripe under et høgt flog)
Storskjæret. Kvalskjæret (form av en kval)


(kompletteres)