GetTitle

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - http://www.saganett.no/images//saganett/oljehuset-ved-sorloktaOljehuset som hørte til Sørløkta sto ca. 100 meter i retning NØ. Oljehuset ble sannsynligvis satt opp samtidig med lykta, i 1907, av Statens Fyrvæsen.Sjøen rev huset løs og veltet det under uvær 3.1.1956. Der ble det liggende til Kystverkets folk brente det i 2000. (BS)