GetTitle

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - http://www.saganett.no/images//saganett/amo-kurs


AMO-kurs
På ettersommeren 1991 reiste Helge Eriksen og Bjørn Skauge til Ørnes for å be om støtte til å få gjennomført en del arbeider av stor betydning for fellesskapet, på Myken. Dette førte til at det ble bevilget penger til lønn for et visst antall timer, mens en måtte sørge for materialer mm. lokalt.

Allerede i september ble det satt i gang arbeider på følgende prosjekter:

o Forsamlingshuset Tilbygg med entré og WC.
o Perfjøsen Rydding av sammenfalt torvtak, legging av nytt tak med
grunnmursplast, never langs kantene og torv.
o Lyshuset Ny ytterkledning mot nord, maling.
o Sanitetshuset/Gammalskola Diverse reparasjoner samt maling.
o Myken fyr Riving av kjøkken samt senking av tak i kjøkkenet og stua.

De som deltok i prosjektet, i kortere eller lengre tid, var disse:
- Helge Eriksen, Myken
- Viggo Holmen, Myken
- Torvald Johansen, Sørfjorden
- Bjørn Skauge, Myken